ประวัติบริษัท

ประวัติบริษัท

20 เมษายน 2536 ก่อตั้งบริษัท

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด ก่อตั้งเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2536 โดยนายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ เพื่อประกอบธุรกิจพัฒนา อสังหาริมทรัพย์ประเภท บ้านทาวน์เฮ้าส์ บ้านเดี่ยว และอาคารชุด ทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 50 ล้านบาท ทั้งนี้นายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ ได้นำความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในการดำเนินธุรกิจ รับเหมาก่อสร้างให้แก่ทั้งภาครัฐและเอกชนมาใช้ในการดำเนินธุรกิจ ประกอบกับการมีทีมผู้บริหารมืออาชีพ และการว่าจ้างที่ปรึกษา จากบริษัทชั้นนำของประเทศในการพัฒนาระบบสนับสนุนต่าง ๆ รวมถึงการปรับกลยุทธ์ อย่างต่อเนื่อง จึงส่งผลให้บริษัทฯ มีผลการ ดำเนินงานที่มีกำไรตลอด แม้ในช่วงที่เกิดวิกฤต หรือภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์โดยพัฒนาโครงการ ทั้งในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในต่างจังหวัดที่มีศักยภาพ และการเจริญเติบโตสูงและในต่างประเทศ

ผลงานของบริษัท

ทาวน์เฮ้าส์ / บ้านแฝด

 • บ้านพฤกษา
 • เดอะคอนเนค
 • พฤกษาวิลล์
 • เดอะแพลนท์ ซิตี้
 • พฤกษาทาวน์
 • เออร์บาโน
 • พฤกษานารา
 • ซิลวาน่า (อินเดีย)
 • วิลเลต
 • เดอะ รีโน่
 • พาทิโอ

บ้านเดี่ยว

 • บ้านพฤกษา
 • พฤกษาวิลเลจ
 • เดอะแพลนท์
 • พฤกษานารา
 • พฤกษาปูริ
 • พฤกษาแกลเลอรี่
 • ซิลวาน่า (อินเดีย)
 • เนเชอร่า

คอนโดมิเนียม

 • ซิตี้วิลล์
 • ไอวี่
 • เดอะซี๊ด
 • เดอะ ทรี
 • บี ยู
 • เออร์บาโน แอปโซลูท
 • แชปเตอร์วัน
 • คอนโดเลต
 • ฟิวส์
 • คอรัล วิลล์ (มัลดีฟส์)
 • พลัมคอนโด
“บริษัทฯเป็นหนึ่งในผู้ประกอบการเพียงไม่กี่ราย
ที่บริหารจัดการงานก่อสร้างด้วยตนเอง
รวมถึงการนำเทคโนโลยีที่
ทันสมัยจากต่างประเทศมาก่อสร้างบ้าน”

บริษัทฯ เป็นหนึ่งในผู้ประกอบการเพียงไม่กี่รายที่บริหารจัดการงานก่อสร้างด้วยตัวเอง รวมถึงการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยจากต่างประเทศมาก่อสร้างบ้าน ซึ่งแตกต่างจาก ผู้ประกอบการรายอื่นที่จะจ้างผู้รับเหมา เพื่อทำการก่อสร้างทั้งโครงการ ทำให้บริษัทฯ สามารถควบคุมคุณภาพของงานให้ได้มาตรฐาน ลดระยะเวลาการก่อสร้าง และบริหารต้นทุนการก่อสร้างได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วันที่ 27 เมษายน 2548 บริษัทฯ แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด

บริษัทฯ แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัดเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2548 และจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2548 ได้อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 1,700 ล้านบาท เป็น 2,232.5 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 532.5 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ภายใต้สัญลักษณ์ “PS” ได้เข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทยเป็นครั้งแรกในวันที่ 6 ธันวาคม 2548

วันที่ 27 เมษายน 2553 ลดทุนจดทะเบียนบริษัท

วันที่ 27 เมษายน 2553 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการลดทุน จดทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียน 2,224,753,400 บาท เป็น 2,206,812,000 บาท โดยการลดหุ้นสามัญที่ออกไว้เพื่อ รองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อ หุ้นสามัญของบริษัท จำนวน 17,941,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และที่ประชุม ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียน 2,206,812,000 บาท เป็น 2,228,812,000 บาท มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัท จำนวน 22,000,000 หน่วย

วันที่ 27 เมษายน 2554 มีมติอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

วันที่ 27 เมษายน 2554 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติเพิ่ม ทุนจดทะเบียน ของบริษัท จากทุนจดทะเบียน 2,228,812,000บาท เป็น 2,250,812,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มเติม เพื่อรองรับ การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ จำนวน 22,000,000 หุ้น (ยี่สิบสองล้านหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท)

วันที่ 30 ธันวาคม 2554

วันที่ 30 ธันวาคม 2554 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 2,250,812,000 บาท (หุ้นสามัญจำนวน 2,250,812,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) และมีทุนชำระแล้วทั้งสิ้น 2,209,407,200 บาท

ปี 2547

Precast

บริษัทฯ เริ่มก่อสร้างโรงงานผลิตชิ้นส่วนคอนกรีตเสริมเหล็ก สำเร็จรูป (Precast Concrete Factory) โดยใช้ระบบการผลิต แบบ Semi-Automated Pallet Circulating System ซึ่งเป็นระบบ ที่ทันสมัยที่สุดในประเทศไทยในขณะนั้น มูลค่าเงินลงทุนประมาณ 650 ล้านบาท (ไม่รวมมูลค่าที่ดินอันเป็นที่ตั้งโรงงาน)

SAP

บริษัทฯ เริ่มก่อสร้างโรงงานผลิตชิ้นส่วนคอนกรีตเสริมเหล็ก สำเร็จรูป (Precast Concrete Factory) โดยใช้ระบบการผลิต แบบ Semi-Automated Pallet Circulating System ซึ่งเป็นระบบ ที่ทันสมัยที่สุดในประเทศไทยในขณะนั้น มูลค่าเงินลงทุนประมาณ 650 ล้านบาท (ไม่รวมมูลค่าที่ดินอันเป็นที่ตั้งโรงงาน)

ปี 2548

 • โรงงานผลิตชิ้นส่วนคอนกรีตเสริมเหล็กสำเร็จรูปสร้างแล้วเสร็จ และเริ่มดำเนินการผลิตชิ้นส่วนสำหรับการก่อสร้างบ้าน
 • บริษัทฯ ได้ก่อสร้างโรงงานผลิตรั้ว และเสาสำเร็จรูป โดยมีมูลค่า โครงการประมาณ 150 ล้านบาท (ไม่รวมค่าต้นทุนที่ดินอันเป็นที่ตั้งโรงงาน โดยสร้างอยู่ในบริเวณเดียวกับโรงงานแรก)
 • บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบการจัดการ Business Process Improvement (B.P.I.) จากบริษัท IBM (ประเทศไทย) ซึ่งจะช่วยให้กระบวนการ ธุรกรรมของการก่อสร้าง, การขาย, การบริการ และการบริหารบุคลากร สามารถรองรับการขยายตัวของธุรกิจ และลดต้นทุน
 • บริษัทฯ ได้จัดตั้งบริษัท เกสรก่อสร้าง จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นผู้รับเหมางานตกแต่งต่อเติม ที่อยู่อาศัย
 • บริษัทฯ ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัดและได้ทำการ เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 1,700 ล้านบาท เป็น 2,232.5ล้านบาท และเปลี่ยนมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นจากหุ้นละ 100 บาท เป็นหุ้นละ 1 บาท
 • ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้รับหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เข้าทำการซื้อขายในตลาดเป็นวันแรกในวันที่ 6 ธันวาคม

ปี 2549

 • บริษัทฯ ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนชำระแล้วจาก 2,159.7 ล้านบาท เป็น 2,166.7 ล้านบาท จากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ของกรรมการ พนักงาน และที่ปรึกษาของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) และ/หรือ บริษัทย่อย (PS-WA) ครั้งที่ 1
 • เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2549 บริษัทฯ ได้จัดตั้งบริษัทย่อย 2 บริษัท คือ บริษัท พุทธชาด เอสเตท จำกัด และบริษัทพนาลี เอสเตท จำกัด โดยมีทุนจดทะเบียนเริ่มต้นบริษัทละ 1 ล้านบาท และได้จดทะเบียน เพิ่มทุนเป็นบริษัทละ 50 ล้านบาทเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2549
 • บริษัทฯ ได้รับการอนุมัติให้ออกตราสารหนี้ระยะสั้น (ไม่เกิน 270 วัน) สำหรับขายให้ผู้ลงทุน โดยมีวงเงิน ทั้งสิ้น 1,000 ล้านบาท

ปี 2550

 • บริษัทฯ ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนชำระแล้วจาก 2,166.7 ล้านบาทเป็น 2,173.8 ล้านบาท ในวันที่ 10 มกราคม 2550 จากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิของกรรมการ พนักงาน และที่ปรึกษาของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) และ/หรือ บริษัทย่อย ที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (PS-WA) ครั้งที่ 2
 • ตามที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550 บริษัทฯ ได้ลดทุน จดทะเบียน โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้นำออกจำหน่ายของบริษัทฯ จำนวน 7,746,600 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 กับกระทรวงพาณิชย์เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน จาก 2,232.5 ล้านบาท เป็น 2,224.75 ล้านบาท เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2550 รวมทั้งได้เพิ่มทุนจดทะเบียน แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 กับกระทรวงพาณิชย์เพื่อให้สอดคล้องกับ การเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 2,224.75 ล้านบาท เป็น 2,255.75 ล้านบาท เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2550
 • เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2550 ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550 ให้ออกและขายตราสารหนี้ตามโครงการ Shelf Filing เพื่อลดภาระต้นทุนทางการเงิน ของบริษัทฯ และเป็นการเพิ่มทางเลือกในการหาแหล่งเงินทุนเพื่อดำเนินโครงการ ออกตราสารหนี้ (หุ้นกู้/ตั๋วเงิน) สำหรับขายให้ผู้ลงทุนทั่วไปและสถาบันโดยกำหนด วงเงินที่ออกตราสารหนี้ดังกล่าว มีวงเงินสูงสุดไม่เกิน 2,000 ล้านบาท มูลค่าหน่วยละ 1,000 บาท และมีอายุไม่เกิน 3 ปีนั้นบริษัทฯ ได้ออกหุ้นกู้ 2 ชุด วงเงินรวม 1,000 ล้านบาท ดังนี้
  • หุ้นกู้ชุดที่ 1: วงเงิน 600 ล้านบาท มีอายุ 3 ปีในอัตราดอกเบี้ย คงที่ร้อยละ 4.91 บาทต่อปี
   ออกหุ้นกู้เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2550 และครบกำหนด ไถ่ถอนในวันที่ วันที่ 8 สิงหาคม 2553
  • หุ้นกู้ชุดที่ 2: วงเงิน 400 ล้านบาท มีอายุ 2 ปี ในอัตราดอกเบี้ย คงที่ร้อยละ 4.68 บาทต่อปี
   ออกหุ้นกู้เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2550 และครบกำหนด ไถ่ถอนในวันที่ 15 สิงหาคม 2552
 • บริษัทฯ ได้ปรับโครงสร้างองค์กรเป็น SBU เพื่อให้สอดรับกับกลยุทธ์ในการเติบโต ของบริษัทฯ ในระยะยาว
 • บริษัทฯ ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนชำระแล้วจาก 2,173.8 ล้านบาทเป็น 2,180.2 ล้านบาท ในวันที่ 9 สิงหาคม 2550 จากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิของกรรมการ พนักงานและที่ปรึกษาของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) และ/หรือ บริษัทย่อยที่จะซื้อ หุ้นสามัญของบริษัทฯ (PS-WA) ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2550 จำนวน 6,327,800หน่วย
 • เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2550 บริษัท พนาลี เอสเตท จำกัด ได้เพิ่มทุนจดทะเบียน จาก 50 ล้านบาท เป็น 200 ล้านบาท กับกระทรวงพาณิชย์ โดยไม่มีการ เรียกชำระค่าหุ้นเพิ่มเติม

ปี 2551

 • บริษัทฯ ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนชำระแล้วจาก 2,180.2 ล้านบาท เป็น 2,185.95 ล้านบาท ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2551 จากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิของกรรมการ พนักงาน และที่ปรึกษาของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)และ/หรือ บริษัทย่อย ที่จะซื้อหุ้น สามัญของบริษัทฯ (PS-WA) ครั้งที่ 4 เมื่อ วันที่ 31 มกราคม 2551 จำนวน 5,774,500 หน่วย
 • บริษัทฯ ได้ก่อสร้างโรงงานผลิตแผ่นคอนกรีตเสริมเหล็กที่มีขนาดพิเศษ (Special Element) แบบหล่อกับที่ โดยมีมูลค่าโครงการประมาณ 90 ล้านบาท (ไม่รวมค่าต้นทุนที่ดินอันเป็นที่ตั้ง โรงงาน โดยสร้างอยู่ในบริเวณเดียวกับโรงงานแรกและโรงที่สอง) ซึ่งโรงงานดังกล่าว ได้สร้างแล้วเสร็จและเริ่มดำเนินการผลิตแล้วเมื่อเดือนมิถุนายน 2551 โดยมีกำลังการผลิตสูงสุด 400 ลูกบาศก์เมตรต่อเดือน
 • บริษัท พนาลี เอสเตท จำกัด ได้เรียกชำระหุ้นเพิ่มทุนเต็มมูลค่า 200 ล้านบาท เมื่อเดือนมิถุนายน 2551
 • บริษัทฯ ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนชำระแล้วจาก 2,185.95 ล้านบาท เป็น 2,191.39 ล้านบาท ในวันที่ 8 สิงหาคม 2551 จากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิของกรรมการ พนักงาน และที่ปรึกษาของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) และ/หรือ บริษัทย่อย ที่จะซื้อหุ้น สามัญของบริษัทฯ (PS-WA) ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2551 จำนวน 5,441,500 หน่วย

ปี 2552

 • บริษัทฯ ได้ออกแบรนด์ใหม่ คือ The Tree, the Plant Citi, และ Be You
 • ตามที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2551 ให้ขาย และออกตราสารหนี้ตามโครงการ Shelf Filing โดยกำหนดวงเงินที่ออกตราสารหนีดั้งกล่าวมีวงเงินสูงสุด ไม่เกิน 2,000 ล้านบาท มูลค่าหน่วยละ 1,000 บาท และมีอายุไม่เกิน 3 ปีนั้น โดยวันที่ 29 มกราคม 2552 บริษัทฯ ได้ออกหุ้นกู้ วงเงินรวม 1,500 ล้านบาท อายุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนเมื่อ 29 มกราคม 2555
 • บริษัทฯ ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนชำระแล้วจาก 2,191.39 ล้านบาท เป็น 2,196.6 ล้านบาท ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2552 จากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิของกรรมการ พนักงาน และที่ปรึกษาของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) และ/หรือบริษัทย่อย เพื่อซื้อ หุ้นสามัญของบริษัทฯ (PS-WA) ครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2552 จำนวน 5,169,900 หน่วย
 • ตามที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 บริษัทฯ ได้ลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้น ที่ยังไม่ได้นำออกจำหน่ายของบริษัทฯ จำนวน 31,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และจดทะเบียน แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 กับกระทรวงพาณิชย์เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน จาก 2,255.75 ล้านบาท เป็น 2,224.75 ล้านบาท เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2552
 • บริษัทฯ ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนชำระแล้วจาก 2,196.6 ล้านบาท เป็น 2,201.65 ล้านบาท ในวันที่ 7 สิงหาคม 2552 จากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิของกรรมการ พนักงาน และที่ปรึกษาของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) และ/หรือ บริษัทย่อยเพื่อซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (PS-WA) ครั้งที่ 7 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2552 จำนวน 5,086,500 หน่วย
 • บริษัทฯ ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนชำระแล้วจาก 2,201.65 ล้านบาทเป็น 2,206.8 ล้านบาท ในวันที่ 4 ธันวาคม 2552 จากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิของกรรมการ พนักงาน และที่ปรึกษาของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) และ/หรือ บริษัทย่อยเพื่อซื้อ หุ้นสามัญของบริษัทฯ (PS-WA) ครั้งที่ 8 เมื่อวันที่ 30พฤศจิกายน 2552 จำนวน 5,161,400 หน่วย

ปี 2553

 • บริษัทฯ ได้เปลี่ยนชื่อภาษาอังกฤษจากเดิม “Preuksa Real Estate Pcl.” เป็น “Pruksa Real Estate Pcl.”. พร้อมเปลี่ยนแปลงเครื่องหมายการค้าของบริษัทใหม่
 • บริษัทฯ มียอดรายได้สูงสุดในผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ หลังจากการประกาศ งบการเงินปี 2552
 • บริษัทฯ ได้ออกแบรนด์ใหม่ในบ้านเดี่ยว “บ้านพฤกษานารา” ในต่างจังหวัด ที่เป็นหัวเมืองใหญ่ๆ และเมืองท่องเที่ยว ได้แก่อยุธยา และ ชลบุรี
 • บริษัทฯ ได้ออกแบรนด์ใหม่ในอาคารชุด เช่น Chapter One, Condolette, Fuse, Urbano Absolute และ แบรนด์แรกในต่างประเทศคือ “Coral Ville“ ในประเทศ มัลดีฟส์
 • ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2552 ในการออกและขายตราสารหนี้ ตามโครงการ Shelf Filing ซึ่ง กำหนดวงเงินไม่เกิน 2,500 ล้านบาท อายุไม่เกิน 5 ปี นั้น วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2553 บริษัทฯ ได้ออกตราสารหนี้ 2 ชุด รวม 2,500 ล้านบาท แบ่งเป็น อายุ 3 ปี 1,500 ล้านบาท และ 5 ปี 1,000 ล้านบาท โดยมี วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2556 และ วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2558 ตามลำดับ
 • ในเมืองฮูลูมาเล่ สาธารณรัฐมัลดีฟส์ หลังบริษัทฯ ได้ลงนามสัญญาร่วมทุน กับ Housing Development Co. (HDC) และเปิดขายอาคารชุดขนาดกลาง ชื่อ “Coral Ville”
 • ในบังกะลอร์ ประเทศอินเดีย บริษัทฯ ได้ซื้อ ที่ดินแห่งแรกขนาดประมาณ 65 ไร่ หรือ 26 เอเคอร์ โดยได้รับใบอนุญาต ประกอบการเรียบร้อยแล้ว จะเปิด Pre-launch ในทาวน์เฮ้าส์ และ บ้านเดี่ยวเฟสแรกที่เขต Budigere
 • บริษัทฯ ได้ลงนามสัญญาร่วมทุนกับ SOHAM Group of Companies เพื่อร่วมพัฒนา ที่ดินในเมืองมุมไบ ประเทศอินเดีย เป็นโครงการทาวน์เฮ้าส์ และบ้านแฝดที่เขต Pimplas, Thane
 • บริษัทฯ ได้ลงนามสัญญาร่วมทุนในสัดส่วน 85% กับ Hoang Huy Service Investment Co.ในเมืองไฮฟง ประเทศเวียดนาม
 • ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2553 ให้ขายและออกตราสารหนี้ ตามโครงการ Shelf Filing โดยไม่จำกัดวงเงินและจำนวนครั้งที่เสนอขายโดยขออนุญาตเป็นโครงการไม่เกิน 5 ปี และ กำหนดวงเงินสูงสุดไม่เกิน 7,500 ล้านบาท ในวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 บริษัทฯ ได้ออกหุ้นกู้ 2 ชุด รวม 5,000 ล้านบาท แบ่งเป็น 3 ปี 3,000 ล้านบาท และ 5 ปี 2,000 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 และ วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ตามลำดับ
 • บริษัท ฯ เริ่มขยายธุรกิจสู่ต่างจังหวัด โดยเริ่มเปิดโครงการบ้านแนวราบที่ จ. อยุธยา ในเดือนมิถุนายน 2553
 • บริษัท ฯ ได้ก่อสร้างโรงงานพรีคาสท์ (Pruksa Precast Concrete Factory-PCF) โรง PCF 4 และ โรง PCF 5 เสร็จเรียบร้อย ด้วยเงินลงทุน 1,050 ล้านบาท และ เริ่มทดลองผลิตได้เมื่อ กลางเดือนธันวาคม 2553 โดยโรง PCF 5 สามารถ ผลิตบ้านได้ 430 หลังต่อเดือน เมื่อรวมกับกำลังการผลิตปัจจุบันของโรง PCF 1 ทำให้กำลังการผลิตบ้าน รวมเป็น 690 หลังต่อเดือน โดยโรง PCF 5 ที่สร้างใหม่ เป็นโรงงานผลิตแผ่น Precast ที่ขนาดกำลังการผลิต สูงที่สุดในโลก มี Production Area ที่ 14,200 ตารางเมตร มี Stock Area 9,800 ตารางเมตร

ปี 2554

 • โรงงานผลิตแผ่น Precast (PCF) คือ PCF 4 และ โรง PCF 5 ที่เริ่มทดลองผลิตเมื่อ ปลายปี 2553 สามารถ ขยายความพร้อมกำลังการผลิตให้เต็มที่ได้ ในกลางปี 2554
 • บริษัทฯ ได้ออกแบรนด์ใหม่ ดังนี้
 • ทาวน์เฮ้าส์ คือ “วิลเลต” “เดอะ รีโน่” และ “พาทิโอ” เพื่อเจาะกลุ่มลูกค้าระดับกลางถึงบน
 • บ้านเดี่ยว คือ “เนเชอร่า” และ “พฤกษาปูริ” เพื่อเจาะกลุ่มลูกค้าระดับบน
 • อาคารชุด คือ “พลัมคอนโด” เพื่อเจาะกลุ่มลูกค้าระดับกลางลงมา
 • ขยายโครงการออกไปสู่ตลาดต่างจังหวัดเพิ่ม เช่น ภูเก็ต (พฤกษาวิลล์) และ ขอนแก่น (บ้านเดี่ยว / บ้านแฝดในแบรนด์ “บ้านพฤกษานารา”)
 • ในเมืองบังกาลอร์ บริษัทฯ ได้เปิดขายบ้านเดี่ยวและทาวน์เฮ้าส์ ในชื่อโครงการ Pruksa Silvana มีจำนวนทั้งหมด 401 ยูนิต มียอดจองที่ 469 ล้านบาทในปี 2554 โดยบริษัท ฯ เริ่มโอนบ้านยูนิตแรกได้ ในเดือนธันวาคม 2554
 • ที่สาธารณรัฐมัลดีฟส์ บริษัทฯ ได้พัฒนาโครงการอาคารชุดโครงการแรก ชื่อ Coral Ville บนเกาะฮูลูมาเล่ (Hulumale’) จำนวน 9 อาคาร ซึ่งโอนกรรมสิทธิ์ไปแล้วจำนวน 2 อาคาร

ปี 2555

 • เพื่อลดการพึ่งพิงแรงงาน ลดชั่วโมงทำงานและใช้แรงงานที่มีอยู่อย่างจำกัด ให้คุ้มค่าที่สุดบริษัทได้นำเทคโนโลยี การก่อสร้างบ้านแบบ Real Estate Manufacturing (REM) หรือ อาร์อีเอ็ม เข้ามาใช้เพื่อควบคุมการก่อสร้างบ้านแนวราบตามลำดับขั้นตอน ในระหว่างการก่อสร้างเพื่อให้บ้านมีคุณภาพอาร์อีเอ็มเป็นระบบที่ใช้แรงงานก่อสร้างอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจะให้ผู้รับเหมาก่อสร้างนั้นทำงานก่อสร้างเฉพาะในส่วนงาน ที่ตนเองมีความถนัดเพียงกิจกรรมเดียว จนสำเร็จทั้งเฟส หรือโครงการ ณ จุดดังกล่าว ซึ่งกระบวนการผลิตจะเหมือนกับการผลิตรถยนต์ คาดว่าสามารถย่นระยะเวลาก่อสร้างลงให้เหลือเฉลี่ย 21 วัน จากระยะเวลาก่อสร้างเฉลี่ย 45 วัน
 • ผลจากวิกฤติน้ำท่วม ปี 2554 การเปิดโครงการใหม่ ๆ ของบริษัทฯ จะมีข้อปฏิบัติที่ต้องกระทำเพื่อป้องกันความเสี่ยง หรือ เตรียมความพร้อมจากน้ำท่วมในอนาคต เช่น ปรับปรุงสภาพที่ดิน (ที่ราบลุ่ม, ที่ลาดชัน ฯลฯ) การถมที่ดิน (เทียบกับ ถนนเมน,ระดับน้ำท่วมสูงสุดที่ผ่านมา) ระบบระบายน้ำ
 • ในวันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2555 บริษัทฯ ได้ออกหุ้นกู้ 2 ชุด รวม 5,000 ล้านบาท แบ่งเป็น 3.5 ปี 3,000 ล้านบาท และ 5 ปี 2,000 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ ในปี 2559 และ พ.ศ. 2560 ตามลำดับ

ปี 2556

รางวัลแห่งความภูมิใจ

พฤกษา เรียลเอสเตท มุ่งมั่นพัฒนาที่อยู่อาศัยเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ที่ฝันอยากจะมีบ้านเป็นของตนเอง รวมถึงการมุ่งมั่นในการทำ ธุรกิจเพื่อสร้างความเจริญก้าวหน้าให้กับสังคมและประเทศชาติ ด้วยปณิธานนี้ บริษัทฯ จึงได้รับ การยอมรับจากกลุ่มลูกค้า นักลงทุน สถาบันการศึกษา สื่อมวลชน รวมถึงพันธมิตรทางธุรกิจมากมาย พร้อมด้วยผลงานอันเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน ทำให้บริษัทฯ ได้รับรางวัลแห่งเกียรติยศจากสถาบันและองค์กรต่างๆ ที่มีชื่อเสียงทั้ง ภายในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งเป็นเครื่องยืนยันถึงความสำเร็จและความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน

 

 

 

## Best Ceo Award 2013 ##
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มอบรางวัล “Best CEO Award 2013” ให้ นายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ CEO ของบริษัทฯ ซึ่งเป็นรางวัลสำหรับผู้บริหารที่มีความเป็นผู้นำยอดเยี่ยม สามารถนำพาองค์กรสู่ความสำเร็จ และเป็นผู้ยึด ถือหลักคุณธรรมในการบริหารองค์กร รวมทั้งการมีวิสัยทัศน์และความสามารถเชิงกลยุทธ์ ให้ความใส่ใจกับกิจกรรมด้านนักลงทุนสัมพันธ์เป็นอย่างดี

## Best Company Performanee Award 2013 ##
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มอบรางวัล “Best Company Performance Award 2013” เป็นรางวัลที่มอบให้กับ พฤกษาเรียลเอสเตท ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนที่มีผลการดำเนินงานยอดเยี่ยม ในกลุ่มบริษัทที่มีมูลค่าหลัก ทรัพย์ 20,000-50,000 ล้านบาท

## “บริษัทจดทะเบียนด้านความรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่น” (Outstanding Corporate Social Responsibility Award 2013) ##
พฤกษา เรียลเอสเตท ได้รับรางวัล “บริษัทจดทะเบียนด้านความรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่น” ด้านการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมจากงาน SET AWARD 2013 ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในฐานะที่เป็นบริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นในการดำเนินธุรกิจที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง

## Sustainability Report Award 2013 ##
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย มอบรางวัลรายงานความยั่งยืน ประจำปี 2556 (Sustainability Report Award 2013) ให้กับ พฤกษา เรียลเอสเตท ซึ่งเป็นรางวัลดีเด่น และเป็นเพียงบริษัทเดียวในกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับรางวัลดังกล่าว นับเป็นความสำเร็จอีกขั้นหนึ่งในการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ

## CSRI Recognition 2013 ##
พฤกษา เรียลเอสเตท ได้รับรางวัล “CSRI Recognition 2013” ประเภททั่วไป จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในการที่บริษัทฯ เป็นแบบอย่างที่ดีในการมุ่งมั่นพัฒนาการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม

## ASQ Award 2013 ##
พฤกษา เรียลเอสเตท เป็นบริษัทของประเทศไทยรายแรกที่ได้เข้าร่วมการประชุมเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญด้านคุณภาพแห่งสหรัฐอเมริกา (ASQ World Conference on Quality and Improvement) ที่จัดขึ้นที่สหรัฐอเมริกา โดยบริษัทฯ ได้ส่งผลงานเข้าประกวด 2 โครงการ คือ โครงการปรับปรุงคุณภาพการก่อสร้าง (Quality Improvement for Construction) ได้รับรางวัล “Silver-Level Award” ซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็นโครงการที่มีความสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหา และ โครงการออกแบบที่อยู่อาศัยอย่างมีคุณค่า (Valuable Design for Residential Product) ได้รับรางวัล “Bronze-Level Award” นอกจากนี้ยังได้รับรางวัล “โครงการที่ส่งผลกระทบที่ดีต่อสังคม” อีกด้วย

## BCI Asia Top 10 Developers Awards 2013 ##
พฤกษา เรียลเอสเตท เป็นบริษัทหนึ่งในหลายประเทศของภูมิภาคเอเชีย ที่ได้รับคัดเลือกให้เข้ารับรางวัล “BCI Asia Top 10 Developers Awards 2013” จาก BCI Asia โดยการพิจารณาจากคุณภาพของโครงการที่อยู่อาศัย ผลงานการออกแบบที่โดดเด่น ขนาดพื้นที่ใช้สอยของโครงการ และมูลค่าการก่อสร้างของโครงการทั้งหมด ซึ่งในปีนี้มีโครงการที่อยู่อาศัยของบริษัทฯ ที่ผ่านการพิจารณาและได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลมากถึง 13 โครงการ ได้แก่ พฤกษาวิลล์ 55 วงแหวน-รามอินทรา, เดอะคอนเนค แจ้งวัฒนะ, พฤกษาวิลล์ 52/2 รัษฎา-ลักกงษี (ภูเก็ต), พฤกษาวิลล์ 42 เทอดไท-กัลปพฤกษ์, พฤกษาวิลล์ 48 หลักสี่-ดอนเมือง, พฤกษาวิลล์ 54 พระราม 5, เดอะคอนเนค อัพ 3, เดอะแพลนท์ นวมินทร์, เดอะแพลนท์ รีสอร์ท พระราม 5-กาญจนาภิเษก, เดอะแพลนท์ พัฒนาการ, พาทิโอ พัฒนาการ, พลัม คอนโด ลาดพร้าว 101 และ คอนโดเลต ดเวล สุขุมวิท 26 โดยบริษัทฯ ได้รับรางวัลดังกล่าวติดต่อกันอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 แล้ว

## สุดยอด 10 จอมยุทธการตลาด ประจำปี 2555 ##
รายการจอมยุทธการตลาด คลื่นข่าวอันดับ 1 สถานีวิทยุ News Network ( FM 100.5 MHz) มอบรางวัล “สุดยอด 10 จอมยุทธการตลาด ประจำปี 2555” ให้กับพฤกษา เรียลเอสเตท เพื่อยกย่องและเชิดชูองค์กรที่มีแนวคิดการตลาดยอดเยี่ยมและประสบความสำเร็จอย่างสูงในปี 2555 โดยพฤกษา เรียลเอสเตท เป็นบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์รายเดียว ที่ได้รับรางวัลนี้

## ผู้ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่ดี ประจำปี 2556 ##
พฤกษา เรียลเอสเตท ได้รับการประกาศยกย่องให้เป็นผู้ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่ดี ประจำปี 2556 จาก สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) สำนักนายกรัฐมนตรี จำนวน 3 โครงการ ได้แก่ โครงการพฤกษาวิลเลจ Scenery (รังสิต คลอง 2) โครงการพฤกษาวิลล์ 31 (สายไหม) โครงการบ้านพฤกษา 52/1 (พหลโยธิน – นวนคร) โดยองค์ประกอบของรางวัลนี้ คือ การประกอบการและทีมงาน ทำเลที่ตั้งโครงการ มาตรฐานการออกแบบและการก่อสร้าง ความรับผิดชอบของผู้ประกอบการธุรกิจต่อผู้บริโภคและสังคม ความพึงพอใจของผู้บริโภค

## ประกาศเกียรติคุณชั้นสามัญ ##
พฤกษา เรียลเอสเตท เข้ารับประทานประกาศเกียรติคุณชั้นสามัญ จากพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและคุณงามความดี ในฐานะที่เป็นองค์กรที่ให้ความร่วมมือกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์มาอย่างต่อเนื่องยาวนาน โดยในปี 2556 นับเป็นปีที่ 8

 

ปี 2557

     ก่อสร้าง และเริ่มเดินเครื่องผลิต เพื่อโรงงานพฤกษา พรีคาสท์ ลำลูกกา โรงที่ 6 และโรงที่ 7 เพื่อรองรับการเติบโตตามแผนธุรกิจของบริษัทฯ โดยใช้งบลงทุนประมาณ 2,300 ล้านบาท บนที่ดิน 130 ไร่ ที่นวนคร จังหวัดปทุมธานี  เป็นโรงงานระบบอัตโนมัติทุกขั้นตอน (Fully Automated Carousel System) เป็น Carousel Plant ที่มีกำลังผลิตสูงที่สุดในประเทศไทยซึ่งนำเข้าจากประเทศเยอรมนี เพื่อผลิตแผ่นผนังคอนกรีตเสริมเหล็กสำเร็จรูป (Bearing Wall) โดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์ควบคุมการผลิตทุกขั้นตอน นอกจากนี้ยังนำเทคโนโลยี Concrete Recycling System มาใช้เพื่อนำน้ำทิ้งและเศษคอนกรีตจากการทำงานนำกลับมาสู่ขบวนการผลิตอีกครั้ง พร้อมทั้งทำการ แยกหินทรายนำกลับไปใช้งาน ทำให้ไม่มีเศษวัสดุเหลือทิ้งจากกรผลิตจึงเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
     ** ยอดรายได้รวมสูงสุดในผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ 39,041  พันล้านบาท หลังจากการประกาศ งบการเงินปี 2556 **

 

ปี 2558

ยอดรายได้รวมสูงสุดในผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ 43,027 พันล้านบาท หลังจากการประกาศ งบการเงินปี 2557

 

ปี 2559

คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติจัดตั้งบริษัทโฮลดิ้งขึ้นใหม่ ภายใต้ชื่อ "บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)" และจะนำหุ้นสามัญของบริษัทโฮลดิ้ง เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และเพิกถอนหุ้นของบริษัท ฯ โดยคาดว่าการปรับโครงสร้างนี้ จะแล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายน 2559 ข้อมูลสรุปบริษัทโฮลดิ้ง และพฤกษา เรียลเอสเตท ดังแแผนภาพด้านล่าง

วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งบริษัทโฮลดิ้ง  มีดังนี้
1.เพื่อความคล่องตัวในการขยายธุรกิจ และเปิดโอกาสในการหาผู้ร่วมทุนที่มีความชำนาญเฉพาะในธุรกิจนั้นๆ ซึ่งการเพิ่มโอกาสในการดำเนินธุรกิจใหม่ๆ ตามแผนกลยุทธ์ระยะยาวของบริษัท จะช่วยเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของบริษัทและเพิ่มผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้น ดังแผนภาพด้านล่าง

2.จำกัดขอบเขตและบริหารความเสี่ยงทางธุรกิจ
3.เพิ่มประสิทธิภาพและความยืดหยุ่นของโครงสร้างการจัดการขององค์กรเพื่อให้เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจในอนาคต

โดยเป็นไปตามแผนกลยุทธ์ 5 ปีของบริษัทฯ ได้แก่
1.คงความเป็นผู้นำในตลาดอสังหาริมทรัพย์เพื่ออยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้ระดับต่ำถึงปานกลาง (Value Segment)
2.เพิ่มส่วนแบ่งการตลาดของบริษัทในตลาดที่อยู่อาศัยระดับบน (Premium Segment)
3.หาโอกาสในการดำเนินธุรกิจใหม่ๆ โดยมุ่งเน้นธุรกิจที่มีความสามารถในการสร้างรายได้อย่างต่อเนื่อง (Recurring income)

การปรับโครงสร้างนี้ เป็นการเตรียมพร้อมเพื่อให้กลุ่มพฤกษาสามารถเจริญเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน และเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและความยืดหยุ่นให้กับกลุ่มพฤกษาโดยรวม ทั้งในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของพฤกษา เรียลเอสเตท และธุรกิจใหม่ที่พฤกษา โฮลดิ้ง จะดำเนินการในอนาคต 

© 2014 Pruksa Real Estate Public Company Limited. All rights reserved. | Privacy Policy | Terms of Use