สวัสดิการและสิทธิประโยชน์

สวัสดิการและสิทธิประโยชน์

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)ให้ผลตอบแทนกับพนักงานอย่างเป็นธรรมและโปร่งใส

มีรูปแบบการบริหารจัดการค่าตอบแทนที่สามารถแข่งขันได้กับบริษัทชั้นนำในธุรกิจเดียวกัน และสิทธิประโยชน์ที่คลอบคลุมสวัสดิการของพนักงานและครอบครัว

 • โบนัสปีละ 2 ครั้ง
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ประกันชีวิตและประกันสุขภาพกลุ่ม (พนักงานและครอบครัว)
 • ลาหยุดพักผ่อนประจำปี 6-18 วัน
 • กองทุนประกันสังคม
 • ค่าครองชีพ
 • ค่าโทรศัพท์มือถือ
 • ค่าประจำโครงการ
 • กองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • สวัสดิการเพื่อที่อยู่อาศัย
 • เครื่องแบบพนักงาน
 • และสวัสดิการอื่นๆ

หมายเหตุ สวัสดิการขึ้นอยู่กับตำแหน่ง

© 2014 Pruksa Real Estate Public Company Limited. All rights reserved. | Privacy Policy | Terms of Use