รายละเอียดตำแหน่งงาน

รายละเอียดตำแหน่งงาน


Structural Engineer (วิศวกรออกแบบโครงสร้าง)
วันที่เปิดรับสมัคร
20 มกราคม 2560
หน้าที่ความรับผิดชอบ
 • ผลิตแบบเพื่อใช้ในการก่อสร้าง และขออนุญาต
 • วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีการก่อสร้างและผลิตภัณฑ์ใหม่
 • เสนอแนะ ร่วมแก้ปัญหา หรือให้การสนับสนุนเชิงวิศวกรรมแก่หน่วยงานต่างๆ
คุณสมบัติ
 • วุฒิปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา
 • มีประสบการณ์ด้านออกแบบโครงสร้างงานก่อสร้าง 3-7 ปี
 • สามารถใช้โปรแกรม AUTO CAD ได้
สถานที่ปฏิบัติงาน
สำนักงานใหญ่ (SM Tower)
ติดต่อ
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
02-298-0101 ต่อ 2515
Recruit@pruksa.com
สวัสดิการและสิทธิประโยชน์
 • กองทุนประกันสังคม
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ประกันชีวิตและประกันสุขภาพกลุ่ม (พนักงานและครอบครัว)
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • สวัสดิการเพื่อที่อยู่อาศัย
 • เครื่องแบบพนักงาน
 • และสวัสดิการอื่นๆ

© 2014 Pruksa Real Estate Public Company Limited. All rights reserved. | Privacy Policy | Terms of Use