รายละเอียดตำแหน่งงาน

รายละเอียดตำแหน่งงาน


*Executive Vice President, Procurement
วันที่เปิดรับสมัคร
28 ตุลาคม 2559
วัตถุประสงค์งาน

รับผิดชอบในการบริหารงานจัดซื้อจัดจ้าง สินค้า, วัสดุอุปกรณ์ และการบริการ ที่มีคุณภาพและราคาดีที่สุดให้แก่บริษัท รวมถึงการจัดหาคู่ค้า, ผู้ผลิต และผู้รับเหมา ที่มีคุณภาพในการให้บริการแก่บริษัท

หน้าที่ความรับผิดชอบ
 • พัฒนาแผนกลยุทธ์ด้านการจัดซื้อจัดจ้างของบริษัท เพื่อให้ได้ผู้จัดจำหน่าย ผู้ให้บริการ และสินค้า ที่ดี มีคุณภาพ ราคาดีที่สุด และจัดส่งตรงตามเวลา
 • จัดหาคู่ค้า ผู้ผลิตสินค้า และผู้รับเหมา ที่มีคุณภาพ และสามารถสร้างพันธมิตรทางธุรกิจให้กับบริษัท
 • ริเริ่มโครงการและหาแนวทางใหม่ๆ ในการลดต้นทุนและเพิ่มคุณภาพสินค้าของบริษัทผ่านการจัดซื้อจัดจ้าง
 • ตรวจสอบและวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของสินค้าและราคาในตลาดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเสนอกลยุทธ์ในการบริหารจัดการด้านการจัดซื้อจัดจ้างทั้งในปัจจุบันและในอนาคตต่อผู้บริหาร
 • กำกับและดำเนินการแผนกลยุทธ์ของสายงานให้บรรลุผลสำเร็จเป็นไปตามที่บริษัทคาดหวัง
 • บริหารจัดการงานต่างๆ เพื่อให้แน่ใจว่าการดำเนินงานของสายงานเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติ
 • วุฒิปริญญาโท สาขาการบริหารซัพพลายเชน, วิศวกรรม, บัญชี หรือสาขาบริหารธุกิจ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการบริหารซัพพลายเชน หรือ การจัดซื้อจัดจ้าง อย่างน้อย 10 ปีขึ้นไป
 • เคยดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง (Management Level) อย่างน้อย 8 ปีขึ้นไป
 • มีภาวะผู้นำ มีจรรยาบรรณในการปฎิบัติงาน และซื่อสัตย์
 • เป็นผู้ที่มีทักษะด้านการสื่อสารและเจรจาต่อรอง มีความสามารถในการวิเคราะห์ตัวเลข มีความสามารถในการบริหารความเสี่ยง มีทักษะด้านการบริหารจัดการและวางแผนงาน และเน้นผลลัพธ์ความสำเร็จของงาน
สถานที่ปฏิบัติงาน
สำนักงานใหญ่ (SM Tower)
ติดต่อ
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
02-298-0101 ต่อ 2405
Pavarisa_w@pruksa.com
สวัสดิการและสิทธิประโยชน์
 • กองทุนประกันสังคม
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ประกันชีวิตและประกันสุขภาพกลุ่ม (พนักงานและครอบครัว)
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • สวัสดิการเพื่อที่อยู่อาศัย
 • เครื่องแบบพนักงาน
 • และสวัสดิการอื่นๆ

© 2014 Pruksa Real Estate Public Company Limited. All rights reserved. | Privacy Policy | Terms of Use