รายละเอียดตำแหน่งงาน

รายละเอียดตำแหน่งงาน


Product Development Manager
วันที่เปิดรับสมัคร
28 กุมภาพันธ์ 2560
วัตถุประสงค์งาน
 • บริหารจัดการออกแบบโครงการให้แก่ SBU ที่สังกัด ด้านงานวิศวกรรม และงานสถาปัตยกรรมทั้งรูปแบบโครงการ ภูมิสถาปัตย์การตกแต่งภายในและด้านการก่อสร้างโดยดำเนินการวางแผนงานของหน่วยงานออกแบบ ควบคุมการปฎิบัติงานออกแบบใหม่ให้ถูกต้องทันเวลา ตรงกับแนวทางของธุรกิจ
หน้าที่ความรับผิดชอบ

•    บริหารจัดการงานสถาปัตยกรรม, งานวิศวกรรมโยธา ให้สอดคล้องกับ Business Plan
•    พัฒนาผลิตภัณฑ์และเทคนิคการก่อสร้างใหม่ ๆ (New Project Concept)
•    บริหารผู้เชี่ยวชาญภายนอกโครงการ หรือที่ปรึกษาด้านต่างๆ
•    ให้คำปรึกษา แก้ปัญหางานก่อสร้าง และ งานออกแบบก่อสร้าง
•    บริหารงานบุคคลและพัฒนาบุคลากร ให้สามารถทำงานได้บรรลุเป้าหมาย

คุณสมบัติ
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี/โท สาขาสถาปัตยกรรม , วิศวกรรมโยธา
 • ประสบการณ์ 9 ปีขึ้นไป ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ หรือการจัดทำแบบก่อสร้าง
 • มีใบประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม,วิศวกรรม
สถานที่ปฏิบัติงาน
สำนักงานใหญ่ (SM Tower)
ติดต่อ
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
02-298-0101 ต่อ 2515
Recruit@pruksa.com
สวัสดิการและสิทธิประโยชน์
 • กองทุนประกันสังคม
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ประกันชีวิตและประกันสุขภาพกลุ่ม (พนักงานและครอบครัว)
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • สวัสดิการเพื่อที่อยู่อาศัย
 • เครื่องแบบพนักงาน
 • และสวัสดิการอื่นๆ

© 2014 Pruksa Real Estate Public Company Limited. All rights reserved. | Privacy Policy | Terms of Use