รายละเอียดตำแหน่งงาน

รายละเอียดตำแหน่งงาน


Logistics Supervisor
วันที่เปิดรับสมัคร
20 ตุลาคม 2559
วัตถุประสงค์งาน

บริหารจัดการการขนส่งสินค้าให้เป็นไปตามแผน ควบคุมตรวจสอบการขนส่งให้มีความถูกต้องตามหลักวิศวกรรมและเป็นไปตามต้นทุนมาตรฐานที่ได้รับอนุมัติ

หน้าที่ความรับผิดชอบ
 • วางแผนการขนส่งให้ทันตามแผนการขนส่ง
 • จัดเตรียมกำลังคน, Rack และรถบรรทุก ให้เพียงพอต่อการผลิตและขนส่ง
 • ควบคุมให้สภาพแวดล้อมของสถานที่ทำงานให้เป็นระเบียบเรียบร้อย
 • ประสานงานกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อการแก้ไขปัญหาในการจัดส่ง
 • ปรับปรุงและนำระบบไอทีมาใช้ เพื่อให้ทำงานได้รวดเร็วและลดข้อผิดพลาด
 • ควบคุมต้นทุนการขนส่ง precast ให้เป็นไปตามต้นทุนมาตรฐานและงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ
คุณสมบัติ
 • การศึกษา:ปริญญาตรีขึ้นไป วิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธาหรือที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ด้านโยธาหรือการผลิตหรือการขนส่งผลิตภัณฑ์หรือคลังผลิตภัณฑ์ 7 ปีขึ้นไป
สถานที่ปฏิบัติงาน
โรงงาน Precast (ลำลูกกา,นวนคร)
ติดต่อ
คุณพวงเพชร
02-532-8124 ต่อ 219
Poungphet_B@pruksa.com
สวัสดิการและสิทธิประโยชน์
 • กองทุนประกันสังคม
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ค่าประจำโครงการ
 • ประกันชีวิตและประกันสุขภาพกลุ่ม (พนักงานและครอบครัว)
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • สวัสดิการเพื่อที่อยู่อาศัย
 • เครื่องแบบพนักงาน
 • และสวัสดิการอื่นๆ

© 2014 Pruksa Real Estate Public Company Limited. All rights reserved. | Privacy Policy | Terms of Use