รายละเอียดตำแหน่งงาน

รายละเอียดตำแหน่งงาน


Material Sourcing Engineer (วิศวกรสรรหาวัสดุ)
วันที่เปิดรับสมัคร
20 ตุลาคม 2559
วัตถุประสงค์งาน

วางแผนดำเนินการสรรหาผู้จัดจำหน่ายวัสดุ อุปกรณ์ด้านงานก่อสร้าง วัสดุอุปกรณ์โรงงานพรีคาส ที่ต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจเชิงวิศวกรรม ให้ถูกต้องตาม Specification

หน้าที่ความรับผิดชอบ
 • รวบรวมเอกสารรายละเอียดของงานจ้างเหมา
 • ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกเพื่อการสรรหาผู้รับเหมา
 • จัดทำเอกสารเปรียบเทียบราคา , เจรจาต่อรองราคาและเงื่อนไขอื่นๆ ในเบื้องต้น
 • จัดส่งผลการสรรหาให้ผู้มีอำนาจเพื่ออนุมัติ
 • แจ้งผลการสรรหาให้กับผู้เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติ
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขา โยธา
 • ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไปด้าน การสรรหาผู้รับเหมา และ ประมาณราคางานก่อสร้าง 2 ปี
 • สามารถวิเคราะห์และประเมินผลงานของผู้รับเหมาได้ดี
สถานที่ปฏิบัติงาน
สำนักงานใหญ่ (SM Tower)
ติดต่อ
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
02-298-0101 ต่อ 2516,2515,2431
Recruit@pruksa.com
สวัสดิการและสิทธิประโยชน์
 • กองทุนประกันสังคม
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ประกันชีวิตและประกันสุขภาพกลุ่ม (พนักงานและครอบครัว)
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • สวัสดิการเพื่อที่อยู่อาศัย
 • เครื่องแบบพนักงาน
 • และสวัสดิการอื่นๆ

© 2014 Pruksa Real Estate Public Company Limited. All rights reserved. | Privacy Policy | Terms of Use