รายละเอียดตำแหน่งงาน

รายละเอียดตำแหน่งงาน


AP Accountant
วันที่เปิดรับสมัคร
20 ตุลาคม 2559
วัตถุประสงค์งาน

          จัดเตรียมเอกสารจ่ายเงินร้านค้าและผู้รับเหมา และเงินสดย่อยให้เกิดความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารที่เกี่ยวข้องในการเบิกจ่าย

หน้าที่ความรับผิดชอบ
 • จัดเตรียมเอกสารการจ่ายเงินร้านค้าและผู้รับเหมาให้เกิดความถูกต้อง
 • ตรวจสอบรายการบันทึกบัญชีและกำหนดวันที่จะชำระเงิน
 • ทำใบสำคัญจ่าย (Payment Voucher)
 • ตรวจสอบเอกสารการเบิกเงินสดย่อย
คุณสมบัติ
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี/การเงิน
 • ประสบการณ์ด้านบัญชีหรืองบประมาณ 2 ปีขึ้นไป
สถานที่ปฏิบัติงาน
สำนักงานใหญ่ (SM Tower)
ติดต่อ
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
02-298-0101 ต่อ 2515
Recruit@pruksa.com
สวัสดิการและสิทธิประโยชน์
 • กองทุนประกันสังคม
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ประกันชีวิตและประกันสุขภาพกลุ่ม (พนักงานและครอบครัว)
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • สวัสดิการเพื่อที่อยู่อาศัย
 • เครื่องแบบพนักงาน
 • และสวัสดิการอื่นๆ

© 2014 Pruksa Real Estate Public Company Limited. All rights reserved. | Privacy Policy | Terms of Use