รายละเอียดตำแหน่งงาน

รายละเอียดตำแหน่งงาน


Land Application Officer
วันที่เปิดรับสมัคร
18 เมษายน 2560
วัตถุประสงค์งาน

ดำเนินงานด้านขอใบอนุญาตต่างๆ เพื่อได้รับใบอนุญาตจัดสรร ใบอนุญาตจดทะเบียนอาคารชุด และโฉนดแปลงย่อยได้ตามกำหนดและเป้าหมายการรับรู้รายได้ของบริษัท รวมทั้งสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อหน่วยงานราชการ

หน้าที่ความรับผิดชอบ
 • ยื่นขออนุญาตจัดสรรที่ดิน
 • ยื่นออกโฉนดแปลงย่อย / ระบบไฟฟ้า / ระบบประปา
 • ยื่นขออนุญาตอื่น
คุณสมบัติ
 • วุฒิปริญญาตรี สาขา นิติศาสตร์ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง อายุ 27- 35 ปี
 • มีประสบการณ์การขออนุญาตเกี่ยวกับการขออนุญาตเกี่ยวกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 3 ปีขึ้นไป
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้
 • มีความรู้ในเรื่องระเบียบขั้นตอนในการขออนุญาตเกี่ยวกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และ การติดต่อประสานงานหน่วยงานราชการ
สถานที่ปฏิบัติงาน
สำนักงานใหญ่ (SM Tower)
ติดต่อ
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
02-298-0101 ต่อ 2516,2515,2431
Recruit@pruksa.com
สวัสดิการและสิทธิประโยชน์
 • กองทุนประกันสังคม
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ค่าประจำโครงการ
 • ประกันชีวิตและประกันสุขภาพกลุ่ม (พนักงานและครอบครัว)
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • สวัสดิการเพื่อที่อยู่อาศัย
 • เครื่องแบบพนักงาน
 • และสวัสดิการอื่นๆ

© 2014 Pruksa Real Estate Public Company Limited. All rights reserved. | Privacy Policy | Terms of Use