รายละเอียดตำแหน่งงาน

รายละเอียดตำแหน่งงาน


Production Planning Manager
วันที่เปิดรับสมัคร
23 มีนาคม 2560
วัตถุประสงค์งาน
 • บริหารจัดการงานวางแผนการผลิต ขนส่งและติดตั้ง การวิเคราะห์ต้นทุนและราคาขาย เพื่อให้สอดคล้องต่อความต้องการของหน่วยงานต่างๆภายในและภายนอกบริษัท ตลอดจนมีต้นทุนและราคาขายที่เหมาะสม
หน้าที่ความรับผิดชอบ
 • วางแผนการผลิต ขนส่งและติดตั้ง
 • กำหนดหลักการในการหา Order จากลูกค้าทั้งภายในและภายนอก
 • ติดตามเอกสารยืนยันการผลิต(Stock Transport Order : STO)คงค้าง
 • สอบทานคำสั่งผลิต (Production Order) และคำสั่งส่งสินค้า (Deliver Order)
 • บริหารจัดการผลต่างต้นทุนมาตรฐานและกำหนดราคาขาย
 • วิเคราะห์และกำหนดกรอบการคำนวณต้นทุนมาตรฐาน รวมถึงสอบทานสมมติฐานที่ใช้ในการคำนวณต้นทุนมาตรฐาน
 • ติดตามผลการติดต่อลูกค้า การรับข้อเสนอแนะ และข้อร้องเรียน
คุณสมบัติ
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา โยธาก่อสร้าง หรืออุตสาหการ
 • มีประสบการด้านการวางแผนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม หรือ โรงงานผลิตแผ่นคอนกรีตสำเร็จรูป
 • มีประสบการณ์ในงาน 12 ปีขึ้นไป
สถานที่ปฏิบัติงาน
สำนักงานใหญ่ (SM Tower)
ติดต่อ
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
02-298-0101 ต่อ 2515
Recruit@pruksa.com
สวัสดิการและสิทธิประโยชน์
 • กองทุนประกันสังคม
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ประกันชีวิตและประกันสุขภาพกลุ่ม (พนักงานและครอบครัว)
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • สวัสดิการเพื่อที่อยู่อาศัย
 • เครื่องแบบพนักงาน
 • และสวัสดิการอื่นๆ

© 2014 Pruksa Real Estate Public Company Limited. All rights reserved. | Privacy Policy | Terms of Use