รายละเอียดตำแหน่งงาน

รายละเอียดตำแหน่งงาน


Project Management Engineer
วันที่เปิดรับสมัคร
24 กุมภาพันธ์ 2560
หน้าที่ความรับผิดชอบ
 • วิเคราะห์งาน Project ที่ได้รับมอบหมาย และ กำหนด Action Plan
 • ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อเข้าร่วมในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของงานใน Project
 • แนะนำวิธีการดำเนินโครงการแก่ทีมงาน
 • วิเคราะห์หาแนวทางที่ควรใช้ในการปรับปรุงกระบวนการหรือการแก้ปัญหา ร่วมกับทีมงานและเจ้าของงานเพื่อให้ได้วิธีการแก้ปัญหาที่ถูกต้องรัดกุม
คุณสมบัติ
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (โยธาฯ, อุตสาหการ), บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีภาวะผู้นำและมีประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 1-2 ปี
 • สามารถใช้งาน MS Office ได้ในระดับดีมาก
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันและแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้
 • มีมนุษยสัมพันธ์และบุคลิกภาพดี
 • สามารถพูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้ในระดับดี
 • หากมีความรู้ด้านสถิติ, Six Sigma, MS Project จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
สถานที่ปฏิบัติงาน
สำนักงานใหญ่ (SM Tower)
ติดต่อ
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
02-298-0101 ต่อ 2515
Recruit@pruksa.com
สวัสดิการและสิทธิประโยชน์
 • กองทุนประกันสังคม
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ค่าประจำโครงการ
 • ประกันชีวิตและประกันสุขภาพกลุ่ม (พนักงานและครอบครัว)
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • สวัสดิการเพื่อที่อยู่อาศัย
 • เครื่องแบบพนักงาน
 • และสวัสดิการอื่นๆ

© 2014 Pruksa Real Estate Public Company Limited. All rights reserved. | Privacy Policy | Terms of Use