รายละเอียดตำแหน่งงาน

รายละเอียดตำแหน่งงาน


Business & Operation Strategy Executive
วันที่เปิดรับสมัคร
22 กุมภาพันธ์ 2560
วัตถุประสงค์งาน

          ดำเนินการวิเคราะห์และวางแผนกลยุทธ์และเป้าหมายธุรกิจ (กลยุทธ์ แผนธุรกิจแผนงาน แผนการปรับปรุงและพัฒนา ฯลฯ) ของทั้งบริษัท ตลอดจนติดตามผลการดำเนินงานของทุก SBU/BU เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้

หน้าที่ความรับผิดชอบ

วางแผนกลยุทธ์และเป้าหมายธุรกิจ

 • ศึกษาวิเคราะห์สภาพเศรษฐกิจ ตลาดอสังหาริมทรัพย์ รวมทั้งแนวโน้มและคู่แข่ง
 • ศึกษาข้อดี ข้อด้อย อุปสรรค และ โอกาส ทางธุรกิจของบริษัทฯ
 • วิเคราะห์และวางแผนกลยุทธ์ และเป้าหมายธุรกิจ ของทั้งบริษัทฯ
 • กำหนดตารางการกำหนดเป้าหมาย ผลสำเร็จของแต่ละ SBU/BU

ชี้แจงสร้างความเข้าใจด้านกลยุทธ์และแผนงานที่เกี่ยวข้องแก่หน่วยงานต่างๆ

 • สื่อสารให้ผู้บริหารที่เกี่ยวข้องได้ทราบถึงเป้าหมายและแผนกลยุทธ์
 • ให้ข้อเสนอแนะ การจัดทำเป้าหมายตัวชี้วัดตาม BSC เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายกลยุทธ์

ตรวจสอบติดตามการบรรลุกลยุทธ์ขององค์กร

 • ทบทวนผลการดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆและภาพรวมทั้งบริษัทว่าได้ดำเนินการตามแผนธุรกิจ หรือไม่
 • ทบทวนกลยุทธ์และแผนการดำเนินงานขององค์กร
 • ชี้ประเด็นสำคัญแก่ผู้บริหารระดับสูง

ร่วมดำเนินการและผลักดันในโครงการที่สำคัญเชิงกลยุทธ์ (Strategic Projects) ที่ส่งผลกระทบสูงต่อการบรรลุเป้าหมายขององค์กร

คุณสมบัติ
 • การศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป
 • ด้านบริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์ การเงิน หรือ วิศวกรรมศาสตร์
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ประสบการณ์ ด้านวางแผนกลยุทธ์ หรือกำหนดเป้าหมายระดับองค์กร 10 ปีขึ้นไป
สถานที่ปฏิบัติงาน
สำนักงานใหญ่ (SM Tower)
ติดต่อ
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
02-298-0101 ต่อ 2516,2515,2431
Recruit@pruksa.com
สวัสดิการและสิทธิประโยชน์
 • กองทุนประกันสังคม
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ประกันชีวิตและประกันสุขภาพกลุ่ม (พนักงานและครอบครัว)
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • สวัสดิการเพื่อที่อยู่อาศัย
 • เครื่องแบบพนักงาน
 • และสวัสดิการอื่นๆ

© 2014 Pruksa Real Estate Public Company Limited. All rights reserved. | Privacy Policy | Terms of Use