พฤกษา ขายบ้าน คอนโด บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ บ้านใหม่ Pruksa

รายละเอียดตำแหน่งงาน

รายละเอียดตำแหน่งงาน


IT PM & Business Analyst
วันที่เปิดรับสมัคร
19 พฤษภาคม 2559
วัตถุประสงค์งาน

.

หน้าที่ความรับผิดชอบ
 1. วิเคราะห์และหารือร่วมกับ IT ที่ศึกษาธุรกิจและกระบวนการปฏิบัติงานของหน่วยธุรกิจ และรับทราบความต้องการและปัญหาของ User
 2. ศึกษา วิเคราะห์ความต้องการ และปัญหาของกระบวนการปฏิบัติงานของธุรกิจทั้งหมด และกำหนดหน้าที่ของทีมงาน รวมทั้งออกแบบการทำงานของระบบหลัก และระบบที่เกี่ยวข้องทั้งหมด 
 3. วิเคราะห์และกำหนดองค์ประกอบของระบบ IT ที่นำมาใช้เพื่อตอบสนอง ทั้ง Application , Hardware, Infrastructure ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งศึกษาความจำเป็นเพิ่มเติม เพื่อ Customize ต่อความต้องการ
 4. ดำเนินการเก็บข้อมูลหน่วยงานต่างๆที่เป็น User และผู้บริหารในหน่วยงาน เพื่อให้การออกแบบระบบตรงกับความต้องการมากที่สุด
 5. ศึกษาความสัมพันธ์และความเชื่อมโยงของระบบ IT ที่องค์กรใช้อยู่กับระบบ ที่จะนำมาใช้ใหม่ รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินโครงการทั้งหมด
 6. ดำเนินการกำหนด TOR เพื่อการจ้างผู้รับเหมา  และ ศึกษาและจัดหาผู้รับเหมา / ผู้เชี่ยวชาญหรือบริษัทที่ปรึกษางานด้าน IT โดยพิจารณา Solution ที่เหมาะสมกับบริษัทพฤกษามากที่สุด นำเทคโนโลยีที่ทันสมัย และเป็นไปตาม IT Roadmap
 7. บริหารโครงการและติดตามงานอย่างใกล้ชิด ดำเนินการแก้ไขกรณีโครงการติดปัญหา และบริหารความเสียงของโครงการ เพื่อให้โครงการดำเนินงานได้ตามแผนที่กำหนดไว้
 8.  ตรวจสอบระบบให้ถูกต้อง สมบูรณ์ และควบคุมให้มีการแก้ไขอย่างเหมาะสม เป็นไปตามกระบวนการที่กำหนดและความต้องการของผู้ใช้งาน
 9. ตรวจสอบเอกสารส่งมอบให้เป็นไปตามข้อกำหนดใน TOR  โดยมีรายละเอียดตามมาตรฐานที่บริษัพฤกษากำหนด อีกทั้งเป็นเอกสารที่ได้รับการแก้ไขถูกต้องเป็นปัจจุบัน
 10. จัดทำเอกสารคู่มือและฝึกอบรมผู้ใช้งานภายหลังจากพัฒนาระบบงานเสร็จ เพื่อที่จะได้ใช้งานได้อย่างถูกต้อง
 11. จัดทำขั้นตอนในการ handover process เพื่อส่งต่องานให้กับทีม IT Application Support
คุณสมบัติ

.

สถานที่ปฏิบัติงาน
สำนักงานใหญ่ (SM Tower)
ติดต่อ
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
02-298-0101 ต่อ 2516,2515,2431
Recruit@pruksa.com
สวัสดิการและสิทธิประโยชน์
 • กองทุนประกันสังคม
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ประกันชีวิตและประกันสุขภาพกลุ่ม (พนักงานและครอบครัว)
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • สวัสดิการเพื่อที่อยู่อาศัย
 • เครื่องแบบพนักงาน
 • และสวัสดิการอื่นๆ

© 2017 Pruksa Real Estate Public Company Limited. All rights reserved.
Privacy Policy | Terms of Use