รายละเอียดตำแหน่งงาน

รายละเอียดตำแหน่งงาน


Material Requirement Planning Specialist
วันที่เปิดรับสมัคร
18 ตุลาคม 2559
วัตถุประสงค์งาน

จัดทำแผนงานความต้องการทรัพยากร (Material and Equipment) ที่จำเป็นต่อการก่อสร้างของ SBU และติดตามผลของการดำเนินงานเพื่อให้ได้ทรัพยากรที่เพียงพอ และมีความเหมาะสม

หน้าที่ความรับผิดชอบ
 • ควบคุมการวางแผน ทรัพยากร ทั้งหมดเพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ ให้มีประสิทธิภาพ ทั้งในส่วนของปริมาณที่เหมาะสมและระดับความพึงพอใจของลูกค้า
 • วิเคราะห์ Supply chain integration และนำเสนอปัญหา (Issues) ต่อที่ประชุมผู้บริหารเพื่อให้รับทราบและตัดสินใจ
 • วิเคราะห์และจัดทำ Supply Chain Integration Plan ในส่วนของ Material Plan เพื่อการนำเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารเพื่อให้รับทราบและตัดสินใจ
 • ดำเนินการการพัฒนาปรับปรุงระบบหรือกระบวนการให้มีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติ
 • ปริญญาตรีขึ้นไป
 • สาขา Industrial Engineering, Supply Chain Management, Logistics Engineering, Civil Engineering, Business Management
 • ประสบการณ์ด้าน S&OP หรือวางแผนก่อสร้าง หรือ Material Planning 8 ปีขึ้นไป
สถานที่ปฏิบัติงาน
สำนักงานใหญ่ (SM Tower)
ติดต่อ
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
02-298-0101 ต่อ 2516,2515,2431
Recruit@pruksa.com
สวัสดิการและสิทธิประโยชน์
 • กองทุนประกันสังคม
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ประกันชีวิตและประกันสุขภาพกลุ่ม (พนักงานและครอบครัว)
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • สวัสดิการเพื่อที่อยู่อาศัย
 • เครื่องแบบพนักงาน
 • และสวัสดิการอื่นๆ

© 2014 Pruksa Real Estate Public Company Limited. All rights reserved. | Privacy Policy | Terms of Use