รายละเอียดตำแหน่งงาน

รายละเอียดตำแหน่งงาน


Home Care Service Supervisor
วันที่เปิดรับสมัคร
20 ตุลาคม 2559
วัตถุประสงค์งาน
 • รับผิดชอบในการวางแผนงานซ่อมแซม ปรับปรุงบ้าน หรือ Town House และสภาพแวดล้อมของโครงการ ทั้งที่มีการร้องเรียนจากลูกค้า และที่มีการเสียหายเพื่อ ให้โครงการมีคุณภาพ ลูกค้าเกิดความพึงพอใจและเป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ
หน้าที่ความรับผิดชอบ
 • ควบคุมงานของผู้รับเหมาเพื่อให้ได้ตามมาตรฐานที่บริษัทกำหนด
 • ควบคุมต้นทุนงานซ่อมให้เป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ
 • วางแผนความต้องการในการใช้วัสดุก่อสร้าง
 • บริหารจัดการข้อร้องเรียน และเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า
 • ร่วมวางแผนและจัดสรรงบประมาณด้านความปลอดภัยกับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
คุณสมบัติ
 • ปริญญาตรี ขึ้นไปสาขาวิศวกรรมโยธา
 • มีความรู้ด้านควบคุม จัดทำงบประมาณจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ประสบการณ์งานก่อสร้าง งาน After Sale ไม่น้อยกว่า 5 ปีขึ้นไป
 • มีทักษะการสื่อสาร,เจรจาต่อรอง,ความละเอียดรอบครอบ,ขยัน,รับผิดชอบสูง
สถานที่ปฏิบัติงาน
สำนักงานใหญ่ (SM Tower)
ติดต่อ
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
02-298-0101 ต่อ 2515
Recruit@pruksa.com
สวัสดิการและสิทธิประโยชน์
 • กองทุนประกันสังคม
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ประกันชีวิตและประกันสุขภาพกลุ่ม (พนักงานและครอบครัว)
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • สวัสดิการเพื่อที่อยู่อาศัย
 • เครื่องแบบพนักงาน
 • และสวัสดิการอื่นๆ

© 2014 Pruksa Real Estate Public Company Limited. All rights reserved. | Privacy Policy | Terms of Use