รายละเอียดตำแหน่งงาน

รายละเอียดตำแหน่งงาน


Property Management Manager
วันที่เปิดรับสมัคร
20 ตุลาคม 2559
วัตถุประสงค์งาน
 • บริหารโครงการในช่วงก่อนได้นิติบุคคลมาดำเนินการให้มีความเรียบร้อย มีความปลอดภัย สะอาด มีระบบสาธารณูปโภคที่พร้อมในการให้บริการ รวมทั้งโครงการมีทัศนียภาพและสภาพแวดล้อมที่หน้าอยู่และพร้อมใช้งาน
หน้าที่ความรับผิดชอบ
 • บริหารโครงการแทนคณะกรรมการนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร
 • ดูแลรักษา ตรวจสอบระบบสาธารณูปโภคในโครงการ และแก้ไขปัญหาระบบสาธารณูปโภค
 • ควบคุมความถูกต้องในการจัดเก็บค่าบริการสาธารณะสำหรับโครงการที่ครบกำหนด
 • บริหารงานบริการหลังการขาย (งานต่อเติม,งานซ่อมแซม)
 • วิเคราะห์ประเมินผลความพึงพอใจของลูกค้า
 • บริหารงานจัดตั้งนิติบุคคล (สรรหาคณะกรรมการหมู่บ้านจัดสรร หรือโครงการ)
คุณสมบัติ
 • การศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
 • ประสบการณ์ด้านสรรหาคัดเลือกนิติบุคคลหรือที่เกี่ยวข้องกับนิติบุคคล 10 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการ 3 ปีขึ้นไป
สถานที่ปฏิบัติงาน
สำนักงานใหญ่ (SM Tower)
ติดต่อ
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
02-298-0101 ต่อ 2515
Recruit@pruksa.com
สวัสดิการและสิทธิประโยชน์
 • กองทุนประกันสังคม
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ประกันชีวิตและประกันสุขภาพกลุ่ม (พนักงานและครอบครัว)
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • สวัสดิการเพื่อที่อยู่อาศัย
 • เครื่องแบบพนักงาน
 • และสวัสดิการอื่นๆ

© 2014 Pruksa Real Estate Public Company Limited. All rights reserved. | Privacy Policy | Terms of Use