พฤกษา ขายบ้าน คอนโด บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ บ้านใหม่ Pruksa

รายละเอียดตำแหน่งงาน

รายละเอียดตำแหน่งงาน


Sales & Operations Planning Specialist
วันที่เปิดรับสมัคร
18 เมษายน 2560
วัตถุประสงค์งาน

ศึกษาวิเคราะห์กระบวนการปฎิบัติงานของบริษัทฯ ทั้งในส่วนที่เป็น Demand Side และ Supply Side ตลอดจนบูรณาการความต้องการทรัพยากรทั้ง 2 ด้านให้มีความสอดคล้องกันทั้งเป้าหมาย ช่วงเวลาในการผลิตหรือช่วงเวลาที่ทำให้เกิดผลสำเร็จ

หน้าที่ความรับผิดชอบ
 • กระบวนการปฎิบัติงานภายในบริษัททั้ง Demand Side และ Supply Side
 • ประชุมร่วมกับ SBU/BU เพื่อวิเคาระห์และบูรณาการ (Integrate) ทรัพยากรหลักให้เหมาะสมและสอดคล้องกับเป้าหมายทางธุรกิจ
 • วิเคราะห์และนำเสนอปัญหา (Issue) ที่ส่งผลกระทบต่อการบูรณาการระหว่างสองฝั่ง Demand และ Supply
 • วิเคราะห์หาแนวทางแก้ไขเพื่อให้เกิดการ Aligement รวมทั้งลด GAP ระหว่างแผนทั้ง 2 ฝั่ง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
 • จัดทำรายงานเกี่ยวกับ ข้อมูล Issue ต่างๆเพื่อการนำเสนอต่อที่ประชุม Pre-S&OP และ TMC
 • วิเคราะห์และจัดทำ Supply Chain Interation Plan ทั้งแผน 5ปี-3ปี-1ปี และรายเดือน
คุณสมบัติ
 • ปริญญาตรีขึ้นไป : คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธาหรือ สาขาอุตสาหการ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ ด้าน Sales & Operations Planning หรือ ด้านวางแผนการก่อสร้าง : 7ปีขึ้นไป
สถานที่ปฏิบัติงาน
สำนักงานใหญ่ (SM Tower)
ติดต่อ
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
02-298-0101 ต่อ 2515
recruit@pruksa.com
สวัสดิการและสิทธิประโยชน์
 • กองทุนประกันสังคม
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ประกันชีวิตและประกันสุขภาพกลุ่ม (พนักงานและครอบครัว)
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • สวัสดิการเพื่อที่อยู่อาศัย
 • เครื่องแบบพนักงาน
 • และสวัสดิการอื่นๆ

© 2017 Pruksa Real Estate Public Company Limited. All rights reserved.
Privacy Policy | Terms of Use