รายละเอียดตำแหน่งงาน

รายละเอียดตำแหน่งงาน


Production Planning Engineer
วันที่เปิดรับสมัคร
6 ธันวาคม 2559
วัตถุประสงค์งาน
 • รับผิดชอบการหา รวบรวมข้อมูลและสรุปแผนการผลิตการขนส่งและติดตั้ง Precast เพื่อให้มีความสอดคล้องกับแผนความต้องการและแผนการก่อสร้างของ SBU
หน้าที่ความรับผิดชอบ
 • วางแผนการผลิตขนส่งติดตั้ง Precast
 • วิเคราะห์วางแผนการผลิต ขนส่งและติดตั้ง Precast ให้ทันตามกำหนด
 • สรุปแผนความต้องการ Precast จากฝ่ายก่อสร้าง และเทียบกับ STO ของหน่วยงานก่อสร้าง
 • ติดตามและควบคุมการสร้างคำสั่งผลิต (Production Order)
คุณสมบัติ
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา
 • ประสบการณ์ด้านวางแผนการผลิต 2 ปีขึ้นไป

 

 

สถานที่ปฏิบัติงาน
สำนักงานใหญ่ / โครงการ / โรงงาน
ติดต่อ
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
02-298-0101 ต่อ 2515
recruit@pruksa.com
สวัสดิการและสิทธิประโยชน์
 • กองทุนประกันสังคม
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ประกันชีวิตและประกันสุขภาพกลุ่ม (พนักงานและครอบครัว)
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • สวัสดิการเพื่อที่อยู่อาศัย
 • เครื่องแบบพนักงาน
 • และสวัสดิการอื่นๆ

© 2014 Pruksa Real Estate Public Company Limited. All rights reserved. | Privacy Policy | Terms of Use