รายละเอียดตำแหน่งงาน

รายละเอียดตำแหน่งงาน


Coordination Officer
วันที่เปิดรับสมัคร
30 มีนาคม 2560
วัตถุประสงค์งาน
 • วิเคราะห์ ติดตามและประสานงานเพื่อรับทราบความต้องการลูกค้า เพื่อนำไปสู่การพัฒนาการทำงาน รวมทั้งเพื่อให้เกิดความพอใจของลูกค้าภายใน

 

หน้าที่ความรับผิดชอบ
 • จัดทำฐานข้อมูลของหน่วยงานที่สังกัด
 • รับผิดชอบในการจัดเก็บข้อมูลและพัฒนาระบบงานด้านเอกสารของหน่วยงานที่สังกัด และเอกสารอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
 • รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านค่าใช้จ่ายและวิเคราะห์หาความเปลี่ยนของค่าใช้จ่ายของแต่ละโครงการที่เกิดขึ้น
 •  สรุปผลของค่าใช้จ่ายรวมทั้งวิเคราะห์และจัดทำรายงานอย่างถูกต้อง
คุณสมบัติ
 • การศึกษา:ปวส.ขึ้นไปไม่จำกัดสาขา
 • ประสบการณ์ด้านรวบรวมจัดทำข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล หรืองานเบิก-จ่าย2 ปีขึ้นไป
สถานที่ปฏิบัติงาน
สำนักงานใหญ่ (SM Tower)
ติดต่อ
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
02-298-0101 ต่อ 2515
Recruit@pruksa.com
สวัสดิการและสิทธิประโยชน์
 • กองทุนประกันสังคม
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ประกันชีวิตและประกันสุขภาพกลุ่ม (พนักงานและครอบครัว)
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • สวัสดิการเพื่อที่อยู่อาศัย
 • เครื่องแบบพนักงาน
 • และสวัสดิการอื่นๆ

© 2014 Pruksa Real Estate Public Company Limited. All rights reserved. | Privacy Policy | Terms of Use