รายละเอียดตำแหน่งงาน

รายละเอียดตำแหน่งงาน


Payroll Officer
วันที่เปิดรับสมัคร
26 ตุลาคม 2559
หน้าที่ความรับผิดชอบ
 • คำนวณเงินได้พิเศษของพนักงาน (Incentive ค่าพี่เลี้ยงพนักงานใหม่ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าวิชาชีพ)
 • จัดทำ Payroll Report
 • จัดทำเอกสารเพื่อเบิกจ่ายเงินให้พนักงาน
 • จัดส่งเอกสารการเบิกจ่ายเงินให้พนักงาน ให้ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบและอนุมัติ
 • ตรวจสอบยอดการจ่ายเงินแต่ละประเภทของพนักงานแต่ละคน
 • โอนข้อมูลเงินได้ของพนักงานเข้าระบบของธนาคาร เพื่อรอการอนุมัติจ่ายเงิน
 • จัดทำหนังสือรับรองต่างๆ เช่น หนังสือรับรองเงินเดือน, หนังสือรับรองการทำงาน, หนังสือผ่านสิทธิสวัสดิการของพนักงานรายเดือน
คุณสมบัติ
 • ประสบการณ์ในงาน 3 - 5 ปี
 • ประสบการณ์ทำงานด้านการบริหารผลตอบแทนอย่างน้อย 3 ปี
สถานที่ปฏิบัติงาน
สำนักงานใหญ่ (SM Tower)
ติดต่อ
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
02-298-0101 ต่อ 2515
Recruit@pruksa.com
สวัสดิการและสิทธิประโยชน์
 • กองทุนประกันสังคม
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ประกันชีวิตและประกันสุขภาพกลุ่ม (พนักงานและครอบครัว)
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • สวัสดิการเพื่อที่อยู่อาศัย
 • เครื่องแบบพนักงาน
 • และสวัสดิการอื่นๆ

© 2014 Pruksa Real Estate Public Company Limited. All rights reserved. | Privacy Policy | Terms of Use