รายละเอียดตำแหน่งงาน

รายละเอียดตำแหน่งงาน


Budgeting Officer
วันที่เปิดรับสมัคร
9 ธันวาคม 2559
วัตถุประสงค์งาน

รับผิดชอบการปรับงบประมาณโครงการที่มีการเปลี่ยนแปลงและสรุปในรายละเอียด รวมทั้งรับผิดชอบในการศึกษา วิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการตามที่หน่วยธุรกิจจัดส่งมาให้มีความถูกต้อง

หน้าที่ความรับผิดชอบ
 • วิเคราะห์ข้อมูลความคืบหน้าของโครงการที่มีผลกระทบต่อต้นทุนและราคาขายของโครงการ
 • ปรับ (Update) งบประมาณโครงการและสรุปรายละเอียด ราย SBU รายไตรมาส
 • จัดทำประมาณการ Cash Flow ของโครงการตามอายุโครงการที่เหลืออยู่
 • จัดทำความคืบหน้าของผลการดำเนินงานโครงการ โดยมีผลลัพธ์ทางการเงิน
 • จัดทำงบประมาณเพื่อปิดโครงการ (Closing Project)
 • เปรียบเทียบ Suggestion Price ในระบบ ERP SoftPro กับงบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ
คุณสมบัติ
 • การศึกษา:ปริญญาตรีขึ้นไปบัญชี หรือการเงิน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ด้านวิเคราะห์การเงินหรือบริหารความเสี่ยงหรืองบประมาณ 2 ปี ขึ้นไป
สถานที่ปฏิบัติงาน
สำนักงานใหญ่ (SM Tower)
ติดต่อ
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
02-298-0101 ต่อ 2515
Recruit@pruksa.com
สวัสดิการและสิทธิประโยชน์
 • กองทุนประกันสังคม
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ประกันชีวิตและประกันสุขภาพกลุ่ม (พนักงานและครอบครัว)
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • สวัสดิการเพื่อที่อยู่อาศัย
 • เครื่องแบบพนักงาน
 • และสวัสดิการอื่นๆ

© 2014 Pruksa Real Estate Public Company Limited. All rights reserved. | Privacy Policy | Terms of Use