รายละเอียดตำแหน่งงาน

รายละเอียดตำแหน่งงาน


BD-Marketing & Research Specialist
วันที่เปิดรับสมัคร
20 มกราคม 2560
วัตถุประสงค์งาน

ดำเนินการสำรวจข้อมูลการตลาดลูกค้าหรือคู่แข่ง เพื่อนำไปสู่การพัฒนาจัดทำ Business Model (Product & Segmentation) ให้สอดคล้องกับกลุ่มธุรกิจเพื่อการแข่งขันทางการตลาด

หน้าที่ความรับผิดชอบ
 • ดำเนินการเพื่อนำไปสู่การจัดทำ Business Model (Product & Segmentation)
 • จัดทำรายละเอียดข้อมูล Demand & Supply คู่แข่งขันจาก SWOT Analysis
 • สำรวจสภาพทางการตลาดและคู่แข่งเพื่อประกอบการทำ Feasibility Study
 • ประสานงานกับ SBU เพื่อให้ได้ที่ดินในทำเลที่ต้องการตามแผนธุรกิจที่วางไว้
 • ศึกษาข้อมูล Project Concept ของคู่แข่งเพื่อการได้เปรียบทางการตลาด
คุณสมบัติ
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการตลาด หรือบริหารธุรกิจ หรือที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์การตลาด 7 ปีขึ้นไป
สถานที่ปฏิบัติงาน
สำนักงานใหญ่ (SM Tower)
ติดต่อ
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
02-298-0101 ต่อ 2515
Recruit@pruksa.com
สวัสดิการและสิทธิประโยชน์
 • กองทุนประกันสังคม
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ประกันชีวิตและประกันสุขภาพกลุ่ม (พนักงานและครอบครัว)
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • สวัสดิการเพื่อที่อยู่อาศัย
 • เครื่องแบบพนักงาน
 • และสวัสดิการอื่นๆ

© 2014 Pruksa Real Estate Public Company Limited. All rights reserved. | Privacy Policy | Terms of Use