รายละเอียดตำแหน่งงาน

รายละเอียดตำแหน่งงาน


Strategic Category Manager / Specialist
วันที่เปิดรับสมัคร
30 มีนาคม 2560
วัตถุประสงค์งาน

ผู้นำกระบวนการจัดหาวัสดุอุปกรณ์และงานบริการด้วยกระบวนการสรรหาเชิงกลยุทธ์ (Strategic Sourcing) เพื่อส่งมอบมูลค่าการลดต้นทุนมากที่สุด การส่งมอบคุณค่าโดยรวมสูงสุดให้แก่บริษัทฯ และการเพิ่มประสิทธิภาพในแต่ละปี 

 

หน้าที่ความรับผิดชอบ


•    จัดทำและนำการจัดหาวัสดุอุปกรณ์/บริการเชิงกลยุทธ์ไปปฏิบัติในกลุ่มวัสดุ/อุปกรณ์หรือบริการหลัก ประสานงานและการนำผู้ใช้วัสดุ/อุปกรณ์และงานบริการเข้ามาร่วมกำหนดการจัดหาเชิงกลยุทธ์
•    ประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและกำหนดทางเลือกเพื่อลดความเสี่ยง
•    การเจรจาต่อรองเพื่อให้ได้เงื่อนไขทางการค้าที่ดีที่สุด
•    สรุปผลและเสนอแนะบริษัทคู่ค้าที่เหมาะสมและรักษาความสัมพันธ์กับคู่ค้า"

Responsibilities

•    การบริหารทีมงานจัดทำแผนงานการทบทวนสัญญาซื้อและค้นหาโอกาสในการปรับปรุงการวัสดุ/อุปกรณ์และงานบริการในด้านต้นทุน การส่งมอบ คุณภาพและเงื่อนไขทางการค้า
•    กำหนดกลยุทธ์ในการสรรหาคู่ค้าและเจรจาต่อรองในแต่ละประเภทวัสดุ/อุปกรณ์และงานบริการ รวมทั้งการนำไปปฏิบัติให้เกิดผลสำเร็จตามเป้าหมาย
•    การบริหารและพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีกับบริษัทคู่ค้า บริหารบริษัทคู่ค้าอย่างเท่าเทียมกันและโปร่งใส
•    การบริหารผลสำเร็จของหน่วยงาน การพัฒนาทีมงานและการพัฒนาตนเองให้มีทักษะ-ความชำนาญในการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงขึ้น

คุณสมบัติ

ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

มีประสบการณ์ด้านการบริหาร กระบวนการสรรหาเชิงกลยุทธ์ (Strategic Sourcing) และบริหารคู่ค้า 5-10 ปีขึ้นไป

สถานที่ปฏิบัติงาน
สำนักงานใหญ่ (SM Tower)
ติดต่อ
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
02-298-0101 ต่อ 2515
Recruit@pruksa.com
สวัสดิการและสิทธิประโยชน์
  • กองทุนประกันสังคม
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • ประกันชีวิตและประกันสุขภาพกลุ่ม (พนักงานและครอบครัว)
  • ตรวจสุขภาพประจำปี
  • สวัสดิการเพื่อที่อยู่อาศัย
  • เครื่องแบบพนักงาน
  • และสวัสดิการอื่นๆ

© 2014 Pruksa Real Estate Public Company Limited. All rights reserved. | Privacy Policy | Terms of Use