รายละเอียดตำแหน่งงาน

รายละเอียดตำแหน่งงาน


Corporate Project Mgt Specialist
วันที่เปิดรับสมัคร
20 ตุลาคม 2559
วัตถุประสงค์งาน
 • ร่วมวางแผนและผลักดันให้สามารถดำเนินการจัดทำกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของแต่ละโครงการ ทางด้านคุณภาพ ราคา และเวลาที่ทันกับแผนงาน รวมทั้งการศึกษาและพัฒนาระบบฐานข้อมูลราคาค่าก่อสร้าง เป็นมาตรฐานให้หน่วยงานต่างๆทีเกี่ยวข้องสามารถงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
หน้าที่ความรับผิดชอบ
 • ร่วมวางแผนงานกำหนด Master Schedule และแผนงานการจัดซื้อ จัดจ้างของโครงการ
 • วางแผนการจัดทำราคากลาง โดยประสานกับฝ่ายงานที่เกี่ยวข้อง
 • ประสานงานฝ่าย Sourcing และนำมาจัดเตรียมกระบวนการ
 • บริหารจัดการ QS Outsource ให้ดำเนินการจัดทำราคากลางของงานประมูล Package
 • ดำเนินการและติดตามประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ในการประมูลแล้วเสร็จ ให้มีการลงนามร่วมกันได้ทันตามแผนงานก่อสร้าง
 • จัดทำระบบฐานข้อมูลราคาค่าก่อสร้าง และตรวจสอบค่าแรงก่อสร้างให้มีความถูกต้อง
 • สอนทักษะและควบคุมการปฏิบัติงานให้ได้รับความถูกต้อง รวดเร็ว และมีคุณภาพ
คุณสมบัติ
 • การศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป คณะวิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป  ด้านโยธาก่อสร้าง หรือการประมาณราคากลาง
สถานที่ปฏิบัติงาน
สำนักงานใหญ่ (SM Tower)
ติดต่อ
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
02-298-0101 ต่อ 2515
Recruit@pruksa.com
สวัสดิการและสิทธิประโยชน์
 • กองทุนประกันสังคม
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ประกันชีวิตและประกันสุขภาพกลุ่ม (พนักงานและครอบครัว)
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • สวัสดิการเพื่อที่อยู่อาศัย
 • เครื่องแบบพนักงาน
 • และสวัสดิการอื่นๆ

© 2014 Pruksa Real Estate Public Company Limited. All rights reserved. | Privacy Policy | Terms of Use