รายละเอียดตำแหน่งงาน

รายละเอียดตำแหน่งงาน


Interior Specialist
วันที่เปิดรับสมัคร
6 ธันวาคม 2559
วัตถุประสงค์งาน

ดำเนินการวางแผนและร่วมออกแบบตกแต่งภายในตามแผนที่กำหนดและสอดคล้องกับแผนด้านต่างๆ ในงานออกแบบโครงการ รวมทั้งดำเนินการจัดทำเอกสารเพื่อการจัดจ้างผู้รับเหมา

หน้าที่ความรับผิดชอบ
  • ดำเนินการวางแผนการปฎิบัติงานด้านออกแบบตกแต่งภายในแก่ทีมงาน
  • จัดทำแปลนให้ได้ตามรูปแบบและทันเวลาที่กำหนด
  • จัดทำแบบเฟอร์นิเจอร์ และอุปกรณ์ตกแต่งภายในต่างๆ
  • ดำเนินการศึกษาเกี่ยวกับการออกแบบตกแต่งภายในที่ทันสมัย
  • ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดจ้างผู้รับเหมา
คุณสมบัติ
  • ปริญญาตรีขึ้นไป คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาออกแบบภายใน
  • ประสบการณ์ด้านออกแบบภายใน 7 ปีขึ้นไป
สถานที่ปฏิบัติงาน
สำนักงานใหญ่ (SM Tower)
ติดต่อ
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
02-298-0101 ต่อ 2515
Recruit@pruksa.com

© 2014 Pruksa Real Estate Public Company Limited. All rights reserved. | Privacy Policy | Terms of Use