รายละเอียดตำแหน่งงาน

รายละเอียดตำแหน่งงาน


Property Management Specialist
วันที่เปิดรับสมัคร
24 มีนาคม 2560
วัตถุประสงค์งาน

วางแผนและร่วมดำเนินการจัดตั้งนิติบุคคลและโอนงาน รวมทั้งทรัพย์สินให้แก่นิติบุคคล ตลอดจนรับผิดชอบการให้คำปรึกษาแนะนำแก่ทีมงานในการจัดตั้งนิติบุคคล และเพื่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า

หน้าที่ความรับผิดชอบ
 • วางแผนการจัดตั้งนิติบุคคลโครงการที่ได้รับมอบหมาย
 • ร่วมในการดำเนินการเพื่อสรรหาคณะกรรมการหมู่บ้านจัดสรร
 • จัดประชุมใหญ่ผู้ซื้อที่ดินจัดสรรเพื่อรับทราบการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลและกำหนดเลือกตั้งคณะกรรมการ
 • ดำเนินการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ทรัพย์สินส่วนกลางให้นิติบุคคลฯ
 • ทำสรุปแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติ
 • การศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
 • มีประสบการณ์ด้านสรรหาคัดเลือกนิติบุคคลหรือที่เกี่ยวข้องกับนิติบุคคล 7 ปีขึ้นไป
สถานที่ปฏิบัติงาน
สำนักงานใหญ่ (SM Tower)
ติดต่อ
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
02-298-0101 ต่อ 2515
Recruit@pruksa.com
สวัสดิการและสิทธิประโยชน์
 • กองทุนประกันสังคม
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ประกันชีวิตและประกันสุขภาพกลุ่ม (พนักงานและครอบครัว)
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • สวัสดิการเพื่อที่อยู่อาศัย
 • เครื่องแบบพนักงาน
 • และสวัสดิการอื่นๆ

© 2014 Pruksa Real Estate Public Company Limited. All rights reserved. | Privacy Policy | Terms of Use