รายละเอียดตำแหน่งงาน

รายละเอียดตำแหน่งงาน


Consumer Insight Specialist
วันที่เปิดรับสมัคร
30 มีนาคม 2560
วัตถุประสงค์งาน

ดำเนินการและควบคุม การวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยที่จำเป็นสำหรับภายในและภายนอก เพื่อสามารถที่จะเข้าใจพฤติกรรมและความต้องการของลูกค้ากลุ่มต่างๆ สำหรับการนำไปใช้วางแผนพัฒนาสินค้าและบริการต่อไป       

หน้าที่ความรับผิดชอบ
 • ดำเนินการวิจัยทั้งด้านผลิตภัณฑ์ การบริการ และการส่งเสริมการขาย
  • จัดทำ Research Brief เพื่อระบุวัตถุประสงค์ ขอบเขต ประโยชน์ที่จะได้รับจากงานวิจัยรวมทั้งจัดทำงบประมาณ
  • ควบคุมและประสานงานติดตามการทำงานกับ Research Agency
  • วิเคราะห์ผลการศึกษาและเชื่อมโยงความต่อเนื่องของงานวิจัยต่างๆ
คุณสมบัติ
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาสถิติประยุกต์ หรือ สาขาบริหารธุรกิจ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ด้านวิจัยผู้บริโภคและด้านอสังหาริมทรัพย์ 5 ปีขึ้นไป
สถานที่ปฏิบัติงาน
สำนักงานใหญ่ (SM Tower)
ติดต่อ
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
02-298-0101 ต่อ 2515
Recruit@pruksa.com
สวัสดิการและสิทธิประโยชน์
 • กองทุนประกันสังคม
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ประกันชีวิตและประกันสุขภาพกลุ่ม (พนักงานและครอบครัว)
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • สวัสดิการเพื่อที่อยู่อาศัย
 • เครื่องแบบพนักงาน
 • และสวัสดิการอื่นๆ

© 2014 Pruksa Real Estate Public Company Limited. All rights reserved. | Privacy Policy | Terms of Use