รายละเอียดตำแหน่งงาน

รายละเอียดตำแหน่งงาน


Consumer Insight Specialist
วันที่เปิดรับสมัคร
16 มกราคม 2560
วัตถุประสงค์งาน

ดำเนินการและควบคุม การดำเนินงานวิจัย / รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยที่จำเป็น ทั้งภายในและภายนอก เพื่อสามารถที่จะเข้าใจพฤติกรรมและความต้องการของลูกค้ากลุ่มต่างๆ อันจะนำมาใช้ในการสนับสนุนกลุ่มธุรกิจ(SBU) ในวางแผนพัฒนาสินค้าและบริการ รวมทั้งจัดทำรายงานต่างๆ เพื่อนำเสนอต่อผู้บริหาร

หน้าที่ความรับผิดชอบ
 • ดำเนินการวิจัย ทั้งด้านผลิตภัณฑ์, การบริการ, และการส่งเสริมการขาย
 • บริหารจัดการฐานข้อมูลด้านงานวิจัย
 • รวบรวมผลการประเมินความพึงพอใจลูกค้า (CS)
 • การวิจัย Brand Performance Tracking (Brand Measurement)
คุณสมบัติ
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด สถิติประยุกต์หรือที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ ด้านวิจัยผู้บริโภค และด้านอสังหาริมทรัพย์ 6 ปีขึ้นไป
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี
สถานที่ปฏิบัติงาน
สำนักงานใหญ่ (SM Tower)
ติดต่อ
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
02-298-0101 ต่อ 2515
Recruit@pruksa.com
สวัสดิการและสิทธิประโยชน์
 • กองทุนประกันสังคม
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ประกันชีวิตและประกันสุขภาพกลุ่ม (พนักงานและครอบครัว)
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • สวัสดิการเพื่อที่อยู่อาศัย
 • เครื่องแบบพนักงาน
 • และสวัสดิการอื่นๆ

© 2014 Pruksa Real Estate Public Company Limited. All rights reserved. | Privacy Policy | Terms of Use