รายละเอียดตำแหน่งงาน

รายละเอียดตำแหน่งงาน


Employee Service Officer
วันที่เปิดรับสมัคร
16 มกราคม 2560
หน้าที่ความรับผิดชอบ

- ควบคุมการรับ และ การเบิกจ่ายโทรศัพท์มือถือ ให้เป็นไปตามระเบียบบริษัท
- จัดทำ Stock โทรศัพท์มือถือ
- จัดทำสรุปการเบิกค่าใช้จ่ายโทรศัพท์มือถือของบริษัทฯ

คุณสมบัติ
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ , ทรัพยากรมนุษย์ หรือ สาขาใกล้เคียง
 • มีประสบการณ์ด้านการบริหารงานธุรการ 4 ปีขึ้นไป
 • มีความสามารถในการควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์ , เครื่องใช้สำนักงาน
 • สามารถใช้ Ms. Office ได้ดี โดยเฉพาะสูตรฟังก์ชั่นในโปรแกรม Excel
สถานที่ปฏิบัติงาน
สำนักงานใหญ่ (SM Tower)
ติดต่อ
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
02-298-0101 ต่อ 2515
Recruit@pruksa.com
สวัสดิการและสิทธิประโยชน์
 • กองทุนประกันสังคม
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ประกันชีวิตและประกันสุขภาพกลุ่ม (พนักงานและครอบครัว)
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • สวัสดิการเพื่อที่อยู่อาศัย
 • เครื่องแบบพนักงาน
 • และสวัสดิการอื่นๆ

© 2014 Pruksa Real Estate Public Company Limited. All rights reserved. | Privacy Policy | Terms of Use