รายละเอียดตำแหน่งงาน

รายละเอียดตำแหน่งงาน


Construction Management Executive
วันที่เปิดรับสมัคร
22 กุมภาพันธ์ 2560
วัตถุประสงค์งาน

        บริหารจัดการเพื่อกำหนดแผนงานก่อสร้าง การตรวจสอบความคืบหน้าของโครงการเปรียบเทียบกับงบประมาณ รวมถึงวิเคราะห์ปัญหาและการปรับปรุงแก้ไขแผนการก่อสร้าง เพื่อให้เป็นไปตามแผนการโอนกรรมสิทธิ์รวมทั้งบริหารจัดการควบคุมทีมงาน/Sub Contact และหน่วยงานภายในภายนอกอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

หน้าที่ความรับผิดชอบ
 • วางแผนบริหารการจัดการก่อสร้างเพื่อให้สอดคล้องกับแผนภาพรวมของ SBU และมูลค่าโครงการที่สามารถรับผิดชอบได้สำเร็จ
 • ตรวจสอบความคืบหน้าของงานก่อสร้างรวมทั้งให้ความเห็นข้อเสนอแนะต่าง ๆ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามแผนงานที่กำหนด
 • ควบคุมการตรวจสอบคุณภาพงานก่อสร้าง ให้เป็นไปตามมาตรฐาน
 • บริหารจัดการ การใช้งบประมาณโครงการให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้
 • วิเคราะห์ต้นทุนโครงการ และวางแผนการใช้งบประมาณล่วงหน้า เพื่อให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องวางแผนทางการเงินได้แม่นยำ
 • พัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการก่อสร้างงานออกแบบ BIM เพื่อนำมาช่วยสนับสนุน/ตรวจสอบคุณภาพของแบบ เพื่อให้งานก่อสร้างมีประสิทธิ
คุณสมบัติ
 • ปริญญาตรีขึ้นไป คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา
 • ประสบการณ์ด้านการบริหารโครงการหรือพัฒนากระบวนการไม่น้อยกว่า 9 ปี 
สถานที่ปฏิบัติงาน
สำนักงานใหญ่ (SM Tower)
ติดต่อ
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
02-298-0101 ต่อ 2515
Recruit@pruksa.com
สวัสดิการและสิทธิประโยชน์
 • กองทุนประกันสังคม
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ประกันชีวิตและประกันสุขภาพกลุ่ม (พนักงานและครอบครัว)
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • สวัสดิการเพื่อที่อยู่อาศัย
 • เครื่องแบบพนักงาน
 • และสวัสดิการอื่นๆ

© 2014 Pruksa Real Estate Public Company Limited. All rights reserved. | Privacy Policy | Terms of Use