รายละเอียดตำแหน่งงาน

รายละเอียดตำแหน่งงาน


Land Acquisition Manager
วันที่เปิดรับสมัคร
23 มีนาคม 2560
วัตถุประสงค์งาน
 • บริหารจัดการงานสรรหาที่ดินเพื่อให้ได้ตามต้องการของ SBU ในราคาและเวลาที่เหมาะสม และเป็นสถานที่ที่มีความเหมาะสมต่อการทำโครงการด้านอสังหาริมทรัพย์ รวมทั้งบริหารการจัดเก็บข้อมูลที่ดินของทีมงานให้มีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
หน้าที่ความรับผิดชอบ
 • วางแผนการปฏิบัติงานของทีมงานให้สอดคล้องกับกระบวนการทำงาน
 • เจรจาต่อรองราคาที่ดินกับเจ้าของที่ดิน ควบคุมติดตามการสรรหารที่ดินของผู้ใต้บังคับบัญชา ให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด
 • ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการทำงานในแต่ละขั้นตอน เพื่อให้ข้อมูลที่ดินแต่ละแปลงมีการส่งผ่านอย่างต่อเนื่อง
 • ติดตามแผนความต้องการที่ดินจากแต่ละ SBU
 • รวบรวมและจัดทำแผนรายปีเพื่อวางแผนสำหรับการสรรหา
คุณสมบัติ
 • ปริญญาตรีขึ้นไปไม่จำกัดสาขา
 • ต้องมีประสบการณ์ด้านการสรรหา คัดเลือกที่ดิน หรือที่เกี่ยวข้องไม่จำกัดสาขาไม่น้อยกว่า 7-9 ปี และการบริหารจัดการไม่น้อยกว่า 2-3 ปี
สถานที่ปฏิบัติงาน
สำนักงานใหญ่ (SM Tower)
ติดต่อ
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
02-298-0101 ต่อ 2515
Recruit@pruksa.com
สวัสดิการและสิทธิประโยชน์
 • กองทุนประกันสังคม
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ค่าประจำโครงการ
 • ประกันชีวิตและประกันสุขภาพกลุ่ม (พนักงานและครอบครัว)
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • สวัสดิการเพื่อที่อยู่อาศัย
 • เครื่องแบบพนักงาน
 • และสวัสดิการอื่นๆ

© 2014 Pruksa Real Estate Public Company Limited. All rights reserved. | Privacy Policy | Terms of Use