รายละเอียดตำแหน่งงาน

รายละเอียดตำแหน่งงาน


Cost Accounting Specialist
วันที่เปิดรับสมัคร
23 มีนาคม 2560
วัตถุประสงค์งาน

    รับผิดชอบดำเนินการคำนวนและบันทึกบัญชีต้นทุนบ้านและต้นทุนบ้านสำเร็จรูปคงเหลือ (Finished Goods) รวมทั้งวิเคราะห์และจัดทำรายงานสนับสนุนข้อมูลทางบัญชีต้นทุนเทียบงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ รวมถึงจัดทำรายงานติดตาม ร่วมตรวจรายการวัสดุและสินทรัพย์คงค้างต่างๆ

หน้าที่ความรับผิดชอบ
 • ดำเนินการคำนวนและบันทึกบัญชีต้นทุนต้นทุนบ้านและต้นทุนบ้านสำเร็จรูปคงเหลือ (FG)
 • ตรวจสอบกลั่นกรองความถูกต้องของการคำนวนและบันทึกต้นทุนขายและต้นทุนบ้าน
 • วิเคราะห์และจัดทำรายงานประจำเดือน ไตรมาส และงาน ad hoc ที่รับผิดชอบ
 • จัดทำรายงานต่างๆ อาทิ Detail Cogs , Detail Inventory ให้ตรงตามกำหนดพร้อมทั้งตรวจสอบความถูกต้องของรายงาน
 • จัดทำรายงานสถานะวัสดุคงค้าง (Inventory & Asset) โครงการที่โอนแล้วเสร็จ
คุณสมบัติ
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี การเงิน
 • ประสบการณ์งานบัญชี งบประมาณ 5 ปีขึ้นไป
 • หากมีความชำนาญในระบบ SAP และความเข้าใจในงานอสังหาริมทรัพย์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สถานที่ปฏิบัติงาน
สำนักงานใหญ่ (SM Tower)
ติดต่อ
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
02-298-0101 ต่อ 2515
Recruit@pruksa.com
สวัสดิการและสิทธิประโยชน์
 • กองทุนประกันสังคม
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ประกันชีวิตและประกันสุขภาพกลุ่ม (พนักงานและครอบครัว)
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • สวัสดิการเพื่อที่อยู่อาศัย
 • เครื่องแบบพนักงาน
 • และสวัสดิการอื่นๆ

© 2014 Pruksa Real Estate Public Company Limited. All rights reserved. | Privacy Policy | Terms of Use