รายละเอียดตำแหน่งงาน

รายละเอียดตำแหน่งงาน


M&E Engineer
วันที่เปิดรับสมัคร
23 มีนาคม 2560
วัตถุประสงค์งาน

วางแผนโครงการที่รับผิดชอบ ส่วนงานไฟฟ้า ประปา ตั้งแต่เริ่มต้นโครงการจนสิ้นสุดส่งมอบให้ลูกค้า ตรวจสอบความก้าวหน้าของโครงการที่รับผิดชอบ ออกแบบผังระบบไฟฟ้าและประปา รวมถึงประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดการทรัพยากรให้ใช้ได้เพียงพอ

หน้าที่ความรับผิดชอบ
 • ร่วมจัดทำแผนโครงการ ส่วนงานไฟฟ้า ประปา และวิเคราะห์ปัญหา
 • ออกแบบผังตำแหน่งเสาไฟฟ้าและหม้อแปลงไฟฟ้าเสนอให้ การไฟฟ้าอนุมัติ (Pre-design)
 • วิเคราะห์ข้อมูลและทำความเข้าใจถึงผลกระทบโดยตรงกับโครงการล่วงหน้า และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • ประสานงานให้มีการจัดการประชุมร่วมระหว่างไฟฟ้าประปาและทีมบริหารโครงการเพื่อรับทราบแผนความต้องการใช้น้ำไฟ ให้สัมพันธ์กับแผนการโอน
คุณสมบัติ
 • ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า
 • มีใบประกอบวิชาชีพ (กว.)
 • ประสบการณ์ด้านการติดต่อกับภาครัฐฯ การไฟฟ้า การปะปา อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป 
สถานที่ปฏิบัติงาน
สำนักงานใหญ่ (SM Tower)
ติดต่อ
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
02-298-0101 ต่อ 2515
Recruit@pruksa.com
สวัสดิการและสิทธิประโยชน์
 • กองทุนประกันสังคม
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ประกันชีวิตและประกันสุขภาพกลุ่ม (พนักงานและครอบครัว)
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • สวัสดิการเพื่อที่อยู่อาศัย
 • เครื่องแบบพนักงาน
 • และสวัสดิการอื่นๆ

© 2014 Pruksa Real Estate Public Company Limited. All rights reserved. | Privacy Policy | Terms of Use