รายละเอียดตำแหน่งงาน

รายละเอียดตำแหน่งงาน


Property Management Officer (เจ้าหน้าที่บริหารโครงการ)
วันที่เปิดรับสมัคร
9 ธันวาคม 2559
วัตถุประสงค์งาน
 • ดำเนินการจัดตั้งนิติบุคคลและโอนงาน รวมทั้งทรัพย์สินให้แก่นิติบุคคลทั้งการจัดเตรียมข้อมูลที่เกี่ยวข้องการประสานงานกับผู้ซื้อผู้อาศัยในโครงการ และการประสานงานเพื่อการสรรหา คัดเลือกนิติบุคคล
หน้าที่ความรับผิดชอบ
 • บริหารโครงการแทนคณะกรรมการนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร
 • ดูแลงานรักษาความปลอดภัยประจำหมู่บ้าน
 • ดูแลงานรักษาความสะอาดในหมู่บ้าน
 • ดูแลรักษาระบบสาธารณูปโภคหมู่บ้าน
 • ดูแลปรับปรุงทัศนียภาพและสภาพแวดล้อมของหมู่บ้าน
 • การดูแลรักษาและจัดให้มีบริการคลับเฮาส์ สโมสรสระว่ายน้ำ
 • งานแก้ไขปัญหาร้องเรียนของลูกค้า
คุณสมบัติ
 • ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • อายุ 25 ปีขึ้นไป มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 5 ปี ด้านการบริหารชุมชน และประสานงานกับ ส่วนราชการ
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้
สถานที่ปฏิบัติงาน
สำนักงานใหญ่ (SM Tower)
ติดต่อ
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
02-298-0101 ต่อ 2515
Recruit@pruksa.com
สวัสดิการและสิทธิประโยชน์
 • กองทุนประกันสังคม
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ประกันชีวิตและประกันสุขภาพกลุ่ม (พนักงานและครอบครัว)
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • สวัสดิการเพื่อที่อยู่อาศัย
 • เครื่องแบบพนักงาน
 • และสวัสดิการอื่นๆ

© 2014 Pruksa Real Estate Public Company Limited. All rights reserved. | Privacy Policy | Terms of Use