รายละเอียดตำแหน่งงาน

รายละเอียดตำแหน่งงาน


Production Supervisor (หัวหน้างานผลิตแผ่นคอนกรีตสำเร็จรูป)
วันที่เปิดรับสมัคร
15 กุมภาพันธ์ 2560
วัตถุประสงค์งาน

ควบคุมการผลิตให้เป็นไปตามแผนการผลิต โดยได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพรวมทั้งเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการปฏิบัติงาน

หน้าที่ความรับผิดชอบ
 •  วางแผนการผลิตตามกำลังการผลิตและความต้องการของงานติดตั้ง
 • จัดเตรียมและวางกำลังคนตามแผนงานให้เพียงพอ
 • จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานตามกำหนดเวลา
 • ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการผลิตใหม่เพื่อเพิ่มคุณภาพของชิ้นงาน
 •  ควบคุมการใช้วัสดุ และค่าแรงไม่ให้เกินต้นทุนมาตรฐาน
 • ตรวจสอบควบคุมการผลิตให้เป็นไปตามมาตรการความปลอดภัยที่กำหนด

 

คุณสมบัติ
 • การศึกษาปริญญาตรีขึ้นไปวิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา หรือก่อสร้าง หรือที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ด้านโยธาหรือก่อสร้างหรือการบริหารโรงงานหรือวางแผนการผลิต 5 ปีขึ้นไป
 • ปฎิบัติงาน 6 วัน
สถานที่ปฏิบัติงาน
โรงงาน Precast (ลำลูกกา,นวนคร)
ติดต่อ
คุณพวงเพชร
Tel.02-532-8124 Ext. 219
Poungphet_B@pruksa.com
สวัสดิการและสิทธิประโยชน์
 • กองทุนประกันสังคม
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ประกันชีวิตและประกันสุขภาพกลุ่ม (พนักงานและครอบครัว)
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • สวัสดิการเพื่อที่อยู่อาศัย
 • เครื่องแบบพนักงาน
 • และสวัสดิการอื่นๆ

© 2014 Pruksa Real Estate Public Company Limited. All rights reserved. | Privacy Policy | Terms of Use