รายละเอียดตำแหน่งงาน

รายละเอียดตำแหน่งงาน


Estimate Engineer (วิศวกรประมาณราคา)
วันที่เปิดรับสมัคร
9 ธันวาคม 2559
วัตถุประสงค์งาน
 • วางแผน วิเคราะห์และปฏิบัติงานในการจัดทำต้นทุนมาตรฐานในการก่อสร้างและประมาณราคา รวมทั้งร่วมในการจัดทำ ปรับต้นทุนมาตรฐาน (Standard Cost) และประสานงานในการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆ เพื่อนำมากำหนดต้นทุน
หน้าที่ความรับผิดชอบ
 • วางแผนและปรับต้นทุนมาตรฐานก่อสร้าง
 • ถอดแบบและจัดทำ BOQ บ้านหรืออาคารและ Mobilization
 • ตรวจสอบงบประมาณเพิ่มเติม, Design Change และ งบ Mobilization
 • ตรวจสอบราคาค่าแรงและวัสดุก่อสร้างตามเวลาที่กำหนด
คุณสมบัติ
 • ปริญญาตรีวิศวกรรม สาขาโยธา
 • ประสบการณ์การถอดแบบและประมาณราคางานก่อสร้าง อย่างน้อย 2 ปี
 • มีใบประกอบวิชาชีพ
สถานที่ปฏิบัติงาน
สำนักงานใหญ่ (SM Tower)
ติดต่อ
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
02-298-0101 ต่อ 2515
Recruit@pruksa.com
สวัสดิการและสิทธิประโยชน์
 • กองทุนประกันสังคม
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ประกันชีวิตและประกันสุขภาพกลุ่ม (พนักงานและครอบครัว)
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • สวัสดิการเพื่อที่อยู่อาศัย
 • เครื่องแบบพนักงาน
 • และสวัสดิการอื่นๆ

© 2014 Pruksa Real Estate Public Company Limited. All rights reserved. | Privacy Policy | Terms of Use