ข้อตกลงและเงื่อนไข

ข้อตกลงและเงื่อนไข


  1. ฝ่ายสรรหาบุคลากร บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) จะเป็นผู้พิจารณาข้อมูลการสมัครงานของท่าน
  2. ข้อมูลการสมัครงานของท่านจะจัดเก็บไว้ในระบบเป็นเวลา 1 ปี
  3. ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกนำไปใช้เพื่อพิจารณาการสมัครงานของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ เท่านั้น โดยจะไม่นำไปเปิดเผยเพื่อวัตถุประสงค์อื่น
  4. หากบริษัทฯ ตรวจพบภายหลังว่าข้อมูลรายละเอียดต่างๆไม่ครบถ้วน และ/หรือ ไม่ถูกต้องตรงกับความจริงบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่พิจารณาการสมัครงานของท่าน

© 2014 Pruksa Real Estate Public Company Limited. All rights reserved. | Privacy Policy | Terms of Use