ติดต่อเรา

ร้องเรียนขอความเป็นธรรมถึงประธานกรรมการบริษัทฯ, ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ (CEO)

*กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ทั้งนี้บริษัทจะปกปิดสถานะของผู้แจ้งเบาะแสเป็นความลับ และมีมาตรการคุ้มครองความปลอดภัย

+ เพิ่มไฟล์

ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB และ ไม่อนุญาตให้ upload ไฟล์ EXE

หมายเหตุ :
1. หากท่านไม่ประสงค์จะให้ข้อมูลครบถ้วนตามแบบฟอร์ม ท่านสามารถเลือกกรอกข้อมูลได้เฉพาะที่มี *
2. หากท่านประสงค์จะได้รับรางวัลในการแจ้งเบาะแสตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด โปรดกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนทุกหัวข้อ
3. สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรางวัลในการแจ้งเบาะแสได้ที่ ฝ่าย CG 02-298-0101 ต่อ 1143

© 2014 Pruksa Real Estate Public Company Limited. All rights reserved. | Privacy Policy | Terms of Use