พฤกษา ขายบ้าน คอนโด บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ บ้านใหม่ Pruksa

การศึกษา

พฤกษา ส่งเสริมการเรียนรู้เทคโนโลยีการก่อสร้าง Pruksa Precast

17 October 2019 9:43 AM

ดูแกลเลอรี่

พฤกษา ติดอาวุธทางปัญญาด้านเทคโนโลยีการก่อสร้าง Pruksa Precast แก่คณาจารย์และนักศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ด้วยการถ่ายทอดความรู้และพาเข้าเยี่ยมชมเทคโนโลยีการผลิตแผ่นพรีคาสท์ ที่โรงงานพฤกษา พรีคาสท์ นวนคร เพื่อพัฒนาความรู้นอกห้องเรียน ในการศึกษาวิชาการก่อสร้างระบบอุตสาหกรรม ภายใต้โครงการ Pruksa Innovation Learning Center ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการที่บริษัทฯ ใส่ใจให้การสนับสนุนด้านการศึกษามาอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาที่ยั่งยืนของบริษัทฯ Heart to Society ด้าน Education Caring และยังสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs ที่ร่วมส่งเสริมความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับทุกคนในสังคมอย่างเท่าเทียมกัน

ขึ้นข้างบน

กลับไป

© 2017 Pruksa Real Estate Public Company Limited. All rights reserved.
Privacy Policy | Terms of Use