บ้านเดี่ยว บ้านใหม่ ทุกทำเลทุกราคา | โทร 1739ทาวน์เฮ้าส์ ทาวน์โฮม ทุกทำเลทุกราคา | โทร 1739คอนโด คอนโดมิเนียม ทุกทำเลทุกราคา | โทร 1739

ลงทะเบียน เพื่อรับโปรโมชั่นที่ดีที่สุดในรอบ 25 ปี

โครงการที่เลือก {{countProjectList}} โครงการ

ยังไม่มีโครงการที่ท่านเลือก

 • {{item.name}} x

เลือกโครงการที่สนใจ คลิกเลือกโครงการที่ท่านสนใจได้มากกว่า 1 โครงการ

{{ item.title.th }}

ราคาเริ่มต้น {{ item.project_price_home_th }} ล้านบาท

{{item.ads}}

เงื่อนไขหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการชิงโชค

 1. สำหรับลูกค้าจองบ้านหรือห้องชุดกับบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ (เฉพาะยูนิตและโครงการที่บริษัทฯ กำหนด รายละเอียดยูนิตและโครงการที่เข้าร่วม สอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานขายโครงการนั้นๆหรือ1739)
 2. เฉพาะลูกค้าที่ทำสัญญาจะซื้อจะขายกับบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 6 ตุลาคม 61 ถึงวันที่ 28 ธันวาคม 61 (ไม่รวมการจองซื้อผ่านนายหน้า)
 3. ผู้มีสิทธิ์รับรางวัลจะต้องเป็นลูกค้าที่ตกลงจองและทำสัญญาจะซื้อจะขายบ้านพร้อมที่ดินกับบริษัทฯ ทุกโครงการที่ร่วมรายการ โดยลูกค้าจะต้องวางเงินจองตามเงื่อนไขของบริษัทฯ โดยไม่มีเงื่อนไขคืนเงินจอง (ยกเว้นกรณี Pre Approve ไม่ผ่าน) และจะต้องทำสัญญาจะซื้อจะขายภายในวันที่ 28 ธันวาคม 61 และโอนกรรมสิทธิ์ ภายในวันที่ 28 ธันวาคม 61 เว้นแต่มีเหตุสุดวิสัย โดยบุคคลดังกล่าวจะต้องมีชื่อปรากฎอยู่ในโฉนดที่ดินตามสัญญา
 4. ลูกค้าจะได้สิทธิ์รับเลขคูปองเพื่อชิงรางวัลจำนวน 1 ใบ ต่อการซื้อ 100,000 บาท ต่อยูนิต (เศษต่ำกว่า 100,000 บาทจะไม่ถูกนำมาคำนวณ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะคำนวณคูปองโดยใช้ราคาซื้อขายสุทธิ) ในวันทำสัญญาลูกค้าจะได้รับคูปองที่ระบุหมายเลข/ห้องชุด ชื่อโครงการ และชื่อลูกค้าที่ระบุในสัญญา ซึ่งลูกค้าจะต้องตรวจสอบความถูกต้องก่อนเซ็นต์สัญญา (รายชื่อผู้รับรางวัลจะต้องเป็นรายชื่อเดียวกันกับที่ระบุไว้ในสัญญาจะซื้อจะขาย ไม่รวมการโอนสิทธิ์(ห้ามเปลี่ยนมือ)จากลูกค้ารายแรกไปยังลูกค้ารายใหม่ ซึ่งชื่อในคูปองและในสัญญาจะซื้อจะขายจะต้องตรงกัน)
 5. ในกรณีลูกค้ายกเลิกสัญญาจะซื้อจะขาย บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกคูปอง และกรณีที่ลูกค้าทำสัญญาย้ายยูนิตหรือเปลี่ยนแปลงชื่อในสัญญา(เพิ่ม/ลดชื่อ) บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกคูปองฉบับเดิม และออกคูปองฉบับใหม่ให้แทน
 6. ผู้โชคดีมีสิทธิ์รับรางวัลสูงสุดเพียง 1 รางวัล เท่านั้น
 7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข กติกา โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสด และไม่สามารถโอนกรรมสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่นได้
 8. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล มูลค่าตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป จะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัล ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ทป. 101/2544
 9. หากเกิดข้อพิพาทไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ให้ถือเอาการตัดสินใจของคณะกรรมการเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด
 10. พนักงานบริษัทฯ พนักงานบริษัทในเครือ และคณะกรรมการดำเนินงานและครอบครัว ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการนี้
 11. ในกรณีสัญญามีมากกว่า 1 ชื่อ ผู้ที่มีชื่ออยู่ในสัญญาจะต้องมารับรางวัลทุกคน หรือมอบอำนาจ ส่งตัวแทน พร้อมเอกสารมอบอำนาจการรับของรางวัล และสำเนาบัตรประชาชนของผู้ไม่สะดวกมารับรางวัล มายื่นให้กับบริษัทเพื่อเป็นหลักฐานในการรับรางวัล
 12. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง (พร้อมสำเนา 1 ชุด), สำเนาโฉนด, ทะเบียนบ้านตัวจริง (พร้อมสำเนา 1 ชุด) มาเป็นหลักฐานในการติดต่อขอรับรางวัลด้วยตนเอง
 13. กำหนดจับรางวัล 3 ครั้ง และประกาศรางวัลดังนี้
  ครั้งที่ 1 วันที่  16 พฤศจิกายน  2561ประกาศรางวัล ครั้งที่ 1 วันที่ 21 พฤศจิกายน 61
  ครั้งที่ 2 วันที่  14 ธันวาคม  2561 ประกาศ วันที่ 19 ธันวาคม 61
  ครั้งที่ 3 วันที่  18 มกราคม 2561 ประกาศครั้งที่ 3 วันที่ 16 มกราคม 62
 14. ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ณ จุดประชาสัมพันธ์ภายในโครงการของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) และทาง www.pruksa.com  และจะติดต่อเพื่อแจ้งผลให้ผู้โชคดีทราบทางโทรศัพท์ตามหมายเลขที่แจ้งไว้ในสัญญา

วันเดือนปี เริ่มต้น และสิ้นสุด

 • สำหรับลูกค้าที่ทำสัญญาจะซื้อจะขายตั้งแต่ 6 ตุลาคม 61 ถึงวันที่ 28 ธันวาคม 61 

ประเภท และลักษณะ จำนวนและมูลค่ารวม

 1.  อาคารชุด Plum Condo พหลฯ 89 จำนวน 3 ห้อง มูลค่ารวมประมาณ 2,501,153 บาท
 2. สร้อยคอทองคำหนัก 5 บาท จำนวน 30 เส้น มูลค่ารางวัลละ 92,700 บาท มูลค่ารวมประมาณ 2,811,000 บาท
 3. Samsung Galaxy Note9 จำนวน 75 เครื่อง มูลค่ารางวัลละ 26,880 บาท มูลค่ารวมประมาณ 2,016,000 บาท

เขต หรือ ถิ่นในการจัด

 • สถานที่จับรางวัล ณ โรงงานพฤกษาพรีคาสท์ คอนกรีต นวนคร ตั้งอยู่เลขที่ 69/5 หมู่ 11 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

สถานที่ให้มารับรางวัล

 • สถานที่รับรางวัล ณ อาคารเพิร์ล แบงก์ค็อก เลขที่ 1177 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 /สถานที่รับสิทธ์ส่งเสริมการขาย รับ ณ โครงการที่ลูกค้าทำสัญญา
 • โปรดตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมที่ เว็บไซต์ www.pruksa.com หรือโทร. 1739 เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด

รายละเอียดโปรโมชั่นส่งเสริมการขาย

เจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินและผู้ดำเนินการโดย บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ ทะเบียนเลขที่ 0107548000307 ที่ตั้ง 1177 อาคารเพิร์ล แบงก์ค็อก  ชั้น 23 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400  กรรมการผู้จัดการ นายธีรเดช เกิดสำอางค์ , นายนิมิตร พูลสวัสดิ์ ทุนจดทะเบียน 2,232,682,000 บาท ชำระแล้ว 2,232,682,000 บาท รายละเอียดเพิ่มเติมตามกฏกระทรวงฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2538) สามารถสอบถามได้ที่ 1739 หรือสำนักงานขายประจำโครงการ

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขหรือข้อกำหนดในการให้ของแถมหรือสิทธิหรือประโยชน์

 1. ลูกค้าจะต้องทำการจอง ทำสัญญา ตั้งแต่วันที่ 6 ต.ค.61 และโอนกรรมสิทธิ์ภายใน 28 ธ.ค. 61
 2. โปรโมรชั่นนี้เริ่มวันที่ 6 ต.ค.61 สิ้นสุด 28 ธ.ค. 61
 3. ประเภท ลักษณะของแถม สิทธิและประโยชน์มูลค่ารวมกว่า 200 ล้านบาท ในแต่ละประเภท แยกได้ดังนี้
  3.1. กรณีส่วนลด ณ วันโอนกรรมสิทธิ์ ลดสูงสุด 1.3 ลบ. สำหรับโครงการบ้านเดี่ยว, ลดสูงสุด 1.2 ลบ.สำหรับโครงการทาวน์โฮม และ ลดสูงสุด 7 แสนบาท สำหรับโครงการคอนโดที่เข้าร่วม
  3.2. กรณีของแถม อาทิเช่น เครื่องปรับอากาศ, ปั๊มน้ำ, แท้งค์น้ำ, วอลล์เปเปอร์, ค่าส่วนกลาง 2 ปี
  3.3. กรณีฟรีค่าใช้จ่ายวันโอน อาทิเช่น ค่าธรรมเนียมโอน ค่าจดจำนอง ค่าส่วนกลาง ขึ้นอยู่กับการตกลงระหว่างผู้ทำสัญญาซึ่งได้แตกต่างกัน
  3.4. รายละเอียดยูนิตและโครงการที่เข้าร่วมสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานขายโครงการนั้นๆ
  3.5. รายการตามข้อ 3.1และ 3.3 จะได้รับเมื่อโอนกรรมสิทธิ์ตามกำหนดเท่านั้น  สำหรับของแถมตามข้อ 3.2 จะได้รับภายใน 60 วัน นับจากวันโอนกรรมสิทธิ์
 4. สิทธิ์หรือโปรโมรชั่นนี้สำหรับ 161 โครงการ ที่ตั้งใน จังหวัดกรุงเทพฯ, อยุธยา, นครปฐม, ภูเก็ต (เฉพาะโครงการที่เข้าร่วมเท่านั้น)
 5. สามารถติดต่อรับได้ที่โครงการที่ลูกค้าเลือกทำสัญญาฯใน 161 โครงการ

โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นส่วนลดหรือเงินสดได้และรายการสิทธิตามข้อ3.ขึ้นอยู่กับการตกลงเฉพาะราย ซึ่งอาจได้รับแตกต่างกัน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้โปรโมชั่น สำหรับลูกค้าที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการชำระเงินที่บริษัทฯ กำหนด รายละเอียดเพิ่มเติมที่สำนักงานขายประจำโครงการฯหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 1739

 

โครงการที่เลือกทั้งหมด {{countProjectList}} โครงการ

© 2017 Pruksa Real Estate Public Company Limited. All rights reserved.
Privacy Policy | Terms of Use