พฤกษา ขายบ้าน คอนโด บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ บ้านใหม่ Pruksa

รายละเอียดตำแหน่งงาน

รายละเอียดตำแหน่งงาน


Sales Manager (Condominium)
วันที่เปิดรับสมัคร
6 กรกฎาคม 2560
วัตถุประสงค์งาน

บริหารจัดการงานขายและทีมงานขายรวมทั้งวางแผนงานขายให้สอดคล้อง กับแผนการตลาด แผนโครงการและแผนทางธุรกิจ ตลอดจนร่วมในการควบคุมติดตาม ดูแลเพื่อให้เกิดยอดขายและยอดจองและร่วมในการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร ของกลุ่มคอนโดมิเนียม

หน้าที่ความรับผิดชอบ
 • กำหนดเป้าหมายการขาย วางแผนการขาย และดำเนินงานขายตามเป้าหมายที่ได้รับมอบหมาย
 • สรุป / วิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อและความต้องการของลูกค้า เพื่อเป็นข้อมูลให้กับฝ่ายการตลาด
 • กำหนดราคาขายรายแปลง และเงื่อนไขการชำระเงิน และ จัดหาช่องทางการขายใหม่ ๆ
 • วางแผนรายการส่งเสริมการขายย่อยในแต่ละโครงการ เพื่อเร่งการขายสินค้าที่มีปัญหาขายออกช้า
 • รวบรวม วิเคราะห์ ควบคุมการใช้จ่ายในแต่ละสำนักงานขายให้อยู่ภายใต้งบประมาณที่กำหนดไว้
 • จัดเก็บข้อมูลและจัดทำรายงานวิเคราะห์ และสรุปผลการขาย
 • บริหารงานบริการลูกค้าเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุด อันจะนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายของยอดขาย 
คุณสมบัติ
 • ปริญญาตรี สาขาการตลาด,บริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์  หรือ สาขาอื่น ๆ
 • ประสบการณ์การขายและการบริการ ด้านอสังหาริมทรัพย์ อย่างน้อย 8 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการ อย่างน้อย  3ปีขึ้นไป
สถานที่ปฏิบัติงาน
สำนักงานใหญ่ (SM Tower)
ติดต่อ
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
065-517-3289
recruit@pruksa.com
สวัสดิการและสิทธิประโยชน์
 • กองทุนประกันสังคม
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ประกันชีวิตและประกันสุขภาพกลุ่ม (พนักงานและครอบครัว)
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • สวัสดิการเพื่อที่อยู่อาศัย
 • เครื่องแบบพนักงาน
 • และสวัสดิการอื่นๆ

© 2017 Pruksa Real Estate Public Company Limited. All rights reserved.
Privacy Policy | Terms of Use