พฤกษา ขายบ้าน คอนโด บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ บ้านใหม่ Pruksa

รายละเอียดตำแหน่งงาน

รายละเอียดตำแหน่งงาน


Governance & Compliance Specialist
วันที่เปิดรับสมัคร
6 กรกฎาคม 2560
วัตถุประสงค์งาน
 • ปฏิบัติงานบริหารความเสี่ยงบริษัท โดยร่วมงานวางแผนการทำงานร่วมในการกำหนดกรอบและแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมทั้งร่วมในการผลักดันให้งานบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติงานของหน่วยงานธุรกิจบริษัท
หน้าที่ความรับผิดชอบ
 • ปฏิบัติงานสร้างให้บริษัทเป็นธรรมาภิบาล วิเคราะห์และจัดทำร่างนโยบาย
 • สร้างความตระหนักความสำคัญในการบริหารจัดการ
 • จัดทำรายงานประเด็นต่างๆที่ตรวจพบ สิ่งที่ไม่เป็นไปตามที่กำหนด
 • วิเคราะห์รวบรวมข้อมูลสำหรับจัดทำรายงาน
 • อำนวยการประชุมคณะกรรมการจัดการที่ดี ตรวจสอบและร่วมในการจัดทำบันทึกการประชุม ตลอดจนติดตาม ตรวจสอบความถูกต้อง
 • ให้คำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับการพัฒนาบุคคล
คุณสมบัติ
 • การศึกษา ปริญญาโทขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ หรือที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 7 ปี ขึ้นไป ด้านการกำหนดกลยุทธ์ ด้านการบริหารความเสี่ยง หรืองานการกำกับดูแลที่ดี
สถานที่ปฏิบัติงาน
ลำนักงานใหญ่ ตึกเพิร์ล แบงก์ค็อก (Pearl Bangkok)
ติดต่อ
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
065-517-3289
Recruit@pruksa.com
สวัสดิการและสิทธิประโยชน์
 • กองทุนประกันสังคม
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ค่าประจำโครงการ
 • ประกันชีวิตและประกันสุขภาพกลุ่ม (พนักงานและครอบครัว)
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • สวัสดิการเพื่อที่อยู่อาศัย
 • เครื่องแบบพนักงาน
 • และสวัสดิการอื่นๆ

© 2017 Pruksa Real Estate Public Company Limited. All rights reserved.
Privacy Policy | Terms of Use