พฤกษา ขายบ้าน คอนโด บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ บ้านใหม่ Pruksa

รายละเอียดตำแหน่งงาน

รายละเอียดตำแหน่งงาน

Material Planning Engineer
วันที่เปิดรับสมัคร
7 ตุลาคม 2562
วัตถุประสงค์งาน

จัดทำแผนการใช้งานวัสดุที่ผ่านกระบวนการสรรหา (Sourcing) แล้ว ให้มีความพร้อมใช้สำหรับลูกค้าภายใน คือ โครงการก่อสร้าง และโรงงาน Precast อีกทั้งวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อวางแผนความต้องการใช้งานทั้งรายปีและรายโครงการ เพื่อให้วัสดุมีความเพียงพอ ตาม SLA ที่กำหนด โดยลักษณะ End-to-End ร่วมกับ Supplier ในการเตรียมความพร้อมในการผลิตสินค้าตามแผนงานของบริษัท

หน้าที่ความรับผิดชอบ
 • จัดทำแผนความต้องการวัสดุจากผู้ใช้งาน และตรวจสอบความถูกต้องของแผนเทียบกับการใช้งานในอดีตและแผนการก่อสร้างในอนาคต เพื่อประมูลวัสดุรายปีในกลุ่มที่รับผิดชอบ
 • บันทึกและรวบรวมข้อมูล รวมถึงการเลือกช่องทางในการสรรหาวัสดุที่เหมาะสม ให้เพียงพอ และทันต่อความต้องการในการใช้งานของบริษัท
 • จัดทำข้อมูลในส่วนของ P0 ทั้งงานรายปีและรายโครงการ ให้มีความถูกต้อง ทันต่อความต้องการใช้งานตาม SLA ที่กำหนด
 • ประสานงานกับ Supplier ตามผลการประมูล เพื่อแจ้งให้กับ Supplier ในการเตรียมความพร้อมในการผลิตสินค้าตามความต้องการของบริษัท
คุณสมบัติ
 • การศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขา Supply Chain Management/ Logistics Engineering/ Civil Engineering/ Business Management หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านจัดซื้อจัดจ้าง หรือสางแผน Material Planning หรืองานจ้าง อย่างน้อย 2 ปี
สถานที่ปฏิบัติงาน
สำนักงานใหญ่ ( ตึกเพิร์ล แบงก์ค็อก)
ติดต่อ
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
065-5173289
Recruit@pruksa.com
สวัสดิการและสิทธิประโยชน์
 • กองทุนประกันสังคม
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ประกันชีวิตและประกันสุขภาพกลุ่ม (พนักงานและครอบครัว)
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • สวัสดิการเพื่อที่อยู่อาศัย
 • เครื่องแบบพนักงาน
 • และสวัสดิการอื่นๆ

© 2017 Pruksa Real Estate Public Company Limited. All rights reserved.
Privacy Policy | Terms of Use