พฤกษา ขายบ้าน คอนโด บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ บ้านใหม่ Pruksa

รายละเอียดตำแหน่งงาน

รายละเอียดตำแหน่งงาน


Contact Center Specialist
วันที่เปิดรับสมัคร
18 เมษายน 2560
วัตถุประสงค์งาน

 วางแผนและควบคุมงานศูนย์บริการลูกค้าเพื่อให้เกิดความเพียงพอในการให้บริการลูกค้า รวมทั้งรับผิดชอบงานควบคุมติดตามให้มีการแจ้งเรื่องร้องเรียนของลูกค้าต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งติดตามให้มีการดำเนินการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน

 

หน้าที่ความรับผิดชอบ
 • จัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนความต้องการด้านบุคคลากรในแต่ละวัน รวมทั้งควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามที่กำหนด
 • บริหารจัดการงบประมาณที่ใช้ในการปฏิบัติงานให้อยู่ในงบประมาณที่กำหนด
 • จัดทำสรุปแนวทางหรือปัญหาต่างๆ จากข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้าให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา
 • ควบคุม/ปรับปรุงการบริการลูกค้าให้ได้คุณภาพและตรงตามมาตรฐาน
 • พัฒนาระบบการทำงาน และระบบการให้บริการลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ
คุณสมบัติ
 • ปริญญาตรีขึ้นไป บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ด้านการตลาด หรือที่เกี่ยวข้องกับการตลาด ไม่น้อยกว่า 5-7 ปี 
สถานที่ปฏิบัติงาน
สำนักงานใหญ่ (SM Tower)
ติดต่อ
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
02-298-0101 ต่อ 2515
Recruit@pruksa.com
สวัสดิการและสิทธิประโยชน์
 • กองทุนประกันสังคม
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ประกันชีวิตและประกันสุขภาพกลุ่ม (พนักงานและครอบครัว)
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • สวัสดิการเพื่อที่อยู่อาศัย
 • เครื่องแบบพนักงาน
 • และสวัสดิการอื่นๆ

© 2017 Pruksa Real Estate Public Company Limited. All rights reserved.
Privacy Policy | Terms of Use