พฤกษา ขายบ้าน คอนโด บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ บ้านใหม่ Pruksa

รายละเอียดตำแหน่งงาน

รายละเอียดตำแหน่งงาน


Accounting Consolidate Specialist
วันที่เปิดรับสมัคร
2 พฤษภาคม 2560
วัตถุประสงค์งาน
 • ผลสำเร็จของงานที่รับผิดชอบปฎิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปตามมาตรฐานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ
หน้าที่ความรับผิดชอบ
 • จัดทำงบการเงินและงบการเงินรวม
 • จัดทำหมายเหตุประกอบงบการเงินให้ครบถ้วนตามข้อกำหนดของมาตรฐานบัญชี
 • ตรวจสอบและสอบทานรายการบัญชีให้มีการบันทึกข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
 • นำส่งงบการเงินรายไตรมาส และประจำปีต่อ ก.ล.ต. และ ก.ล.ท.
 • จัดทำรายงานการวิเคราะห์งบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัท เพื่อให้ผู้บริหารใช้เป็นข้อมูลในวิเคราะห์ผลดำเนินงานและตัดสินใจ
คุณสมบัติ
 • ปริญญาตรีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ด้านการตรวจสอบบัญชี (External Auditor) อย่างน้อย 3 ปี
 • ประสบการณ์ด้านการบัญชีและภาษีอย่างน้อย 3 ปี
 • จัดทำรายงานและงบการเงินของบริษัท
 • ประสบการณ์ทางานรวมประมาณ 6 ปีขึ้นไป
สถานที่ปฏิบัติงาน
สำนักงานใหญ่ (SM Tower)
ติดต่อ
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
02-298-0101 ต่อ 2515
Recruit@pruksa.com
สวัสดิการและสิทธิประโยชน์
 • กองทุนประกันสังคม
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ประกันชีวิตและประกันสุขภาพกลุ่ม (พนักงานและครอบครัว)
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • สวัสดิการเพื่อที่อยู่อาศัย
 • เครื่องแบบพนักงาน
 • และสวัสดิการอื่นๆ

© 2017 Pruksa Real Estate Public Company Limited. All rights reserved.
Privacy Policy | Terms of Use