พฤกษา ขายบ้าน คอนโด บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ บ้านใหม่ Pruksa

รายละเอียดตำแหน่งงาน

รายละเอียดตำแหน่งงาน

AP Accounting Specialist
วันที่เปิดรับสมัคร
1 กรกฎาคม 2562
วัตถุประสงค์งาน

ควบคุมและตรวจสอบเอกสารการจ่ายเงินร้านค้าและผู้รับเหมา ตามวงเงินในอำนาจดำเนินการให้มีความถูกต้องครบถ้วน รวมทั้งจัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องในการเบิกจ่ายให้ครบถ้วน ตลอดจนวิเคราะห์และให้คำแนะนำแก่ผู้ปฏิบัติงานกรณีที่มีลักษณะการเบิกจ่ายที่มีมูลค่าสูงหรือที่มักไม่เกิดขึ้นให้ตรวจสอบความถูกต้องตามการเบิกจ่าย

หน้าที่ความรับผิดชอบ
 • ร่วมในการปฏิบัติและตรวจสอบเอกสารการจ่ายเงินร้านค้าและผู้รับเหมาตามวงเงินในอำนาจดำเนินการ
 • พัฒนาและปรับปรุงระบบงานบัญชี โดยการนำระบบ IT มาประยุกต์ใช้ในการทำงาน เพื่อลดเวลาการทำงาน
 • จัดทำ ตรวจสอบ และปรับปรุงทะเบียนคุมสัญญาต่างๆ ให้ตรงตามสัญญาและเงื่อนไข
 • ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องในการตั้ง Vendor
 • ดำเนินการตั้งหนี้และการเรียกเก็บเงิน รวมถึงตรวจสอบความถูกต้องของการจัดเตรียมเอกสารการแจ้งหนี้ คำนวณดอกเบี้ย และบันทึกรายการบัญชีในระบบ
คุณสมบัติ
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี การเงิน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ด้านงานบัญชี หรืองบประมาณ อย่างน้อย 8 ปี
สถานที่ปฏิบัติงาน
สำนักงานใหญ่ ( ตึกเพิร์ล แบงก์ค็อก)
ติดต่อ
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
089-9683601
Poungphet_b@pruksa.com
สวัสดิการและสิทธิประโยชน์
 • กองทุนประกันสังคม
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ประกันชีวิตและประกันสุขภาพกลุ่ม (พนักงานและครอบครัว)
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • สวัสดิการเพื่อที่อยู่อาศัย
 • เครื่องแบบพนักงาน
 • และสวัสดิการอื่นๆ

© 2017 Pruksa Real Estate Public Company Limited. All rights reserved.
Privacy Policy | Terms of Use