พฤกษา ขายบ้าน คอนโด บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ บ้านใหม่ Pruksa

รายละเอียดตำแหน่งงาน

รายละเอียดตำแหน่งงาน

VP, Project Management
วันที่เปิดรับสมัคร
1 กรกฎาคม 2562
วัตถุประสงค์งาน

กำกับดูแล บริหารจัดการ และควบคุมงานด้านการวางแผนโครงการและทรัพยากรที่ใช้ในโครงการ เพื่อให้การจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง และจัดจ้างผู้รับเหมา เปรียบเทียบกับแผนการก่อสร้างมีความสอดคล้องกัน เพื่อให้การบริหารจัดการทรัพยากรมีประสิทธิภาพสูงสุด รวมทั้งรับผิดชอบในการบริหารงานตรวจสอบคุณภาพของกระบวนการปฏิบัติงาน เพื่อมิให้มีปัญหาในด้านคุณภาพงาน

หน้าที่ความรับผิดชอบ

กำกับดูแลงานวางแผนโครงการและทรัพยากร

 • กำกับดูแลการจัดทำแผนงานหลัก (Master Schedule) ของโครงการตั้งแต่ช่วงก่อนสร้าง (Pre Construction), ช่วงก่อสร้าง (Construction) และช่วงหลังการก่อสร้าง/โอนห้อง (Post Construction)
 • ควบคุมการจัดหาบริษัท Outsource (QS/ EIA Consultant/ Contractor - Main - Architect - Engineer - M&E - Landscape - Lights - Furniture - Interior และอื่นๆ) ให้ได้ตามเวลาและได้คุณภาพตามงบประมาณที่มีใน Feasibility Study
 • วางกำลังคนและทีมงานขององค์กรให้เพียงพอกับความต้องการในปัจจุบันและอนาคต
 • เข้าร่วมในการวางงบประมาณก่อสร้างและเวลาในการยื่น Feasibility Study
 • บริหารงานการยื่น EIA จนได้รับอนุมัติ 
 • ร่วมในการวิเคราะห์ ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ในการนำเสนอวิธีแก้ปัญหา ควบคุมและติดตามการบริหารโครงการให้เป็นไปตาม Cycle time

กำกับดูแลงานตรวจสอบคุณภาพของโครงการ

 • ร่วมกับหน่วยงานก่อสร้าง วิศวกรที่ปรึกษา ในการกำกับดูแล วางแผนการตรวจสอบคุณภาพโครงการให้แล้วเสร็จตามแผน
 • รวบรวมข้อมูลต่างๆ ในการทำงาน เพื่อหาวิธีการแก้ไข ป้องกัน ร่วมกับ PM และ PE โครงการ ตลอดจนตรวจสอบการแก้ไขสิ่งก่อสร้างก่อนส่งมอบให้ลูกค้าให้ทันตามแผน และได้ยอดโอนเข้าตามเป้า

ร่วมในการสร้างภาพลักษณ์และความพึงพอใจ

 • ร่วมในการกำหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการสร้างโครงการ รักษา แก้ไข และวิเคราะห์ความเห็นเพื่อจัดการข้อเร้องเรียน รวมถึงการเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน

 

คุณสมบัติ
 • การศึกษา : ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมศาสตร์ ก่อสร้าง หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านโยธา ก่อสร้าง หรือวางแผนโครงการก่อสร้าง อย่างน้อย 12 ปี และการบริหารจัดการอย่างน้อย 6 ปี
สถานที่ปฏิบัติงาน
สำนักงานใหญ่ ( ตึกเพิร์ล แบงก์ค็อก )
ติดต่อ
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
065-5173289
Recruit@pruksa.com
สวัสดิการและสิทธิประโยชน์
 • กองทุนประกันสังคม
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ประกันชีวิตและประกันสุขภาพกลุ่ม (พนักงานและครอบครัว)
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • สวัสดิการเพื่อที่อยู่อาศัย
 • เครื่องแบบพนักงาน
 • และสวัสดิการอื่นๆ

© 2017 Pruksa Real Estate Public Company Limited. All rights reserved.
Privacy Policy | Terms of Use