พฤกษา ขายบ้าน คอนโด บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ บ้านใหม่ Pruksa

การพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้

การพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้

school

Pruksa School ถือกำเนิดขึ้นใน เดือนมกราคม 2553 ตั้งอยู่ที่ สำนักงานบนชั้น 10 ของอาคาร ไอที สแควร์ เพื่อเป็นสถาบันที่จัดอบรมเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะ ทั้งด้าน Core Function (งานด้านการก่อสร้าง และงานด้านธุรกิจ) รวมทั้งส่วนงานสนันสนุนต่างๆ ให้บุคลากรของบริษัท มีมาตรฐานการทำงานที่ดี รวมทั้งเพิ่มทักษะ ความรู้ ความสามารถในการทำงาน โดยมีการศึกษาความต้องการในการเรียนรู้จากผู้บริหารและพนักงานในทุกส่วนงาน เพื่อนำมาพัฒนาหลักสูตรเฉพาะของพฤกษา ให้รองรับการเติบโตของบริษัท

Pruksa School แบ่งหมวดวิชาเป็น 6 หมวด ได้แก่
 1. หมวดวิชาสาหรับพนักงานใหม่ (New Employee) เป็นหลักสูตรฝึกอบรมสำหรับพนักงานใหม่ (New Hire)
  เพื่อเตรียมความพร้อมให้พนักงานได้มีความรู้พื้นฐานของบริษัทฯ และการใช้งานระบบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการทางานของพนักงาน
  โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มวิชา ได้แก่
  • กลุ่มวิชาสำหรับพนักงานใหม่ทุกคน (On Boarding Program)
  • กลุ่มวิชาสำหรับพนักงานใหม่ด้านการการก่อสร้าง (Construction in Practice)
 2. หมวดวิชาพื้นฐาน (Foundation)
  เป็นหลักสูตรฝึกอบรมสำหรับชาวพฤกษาทุกท่าน โดยเน้นให้พนักงานได้พัฒนาทัศนคติ ตลอดจนพฤติกรรมอันพึงประสงค์ และพฤติกรรมหลัก ตามที่องค์กรคาดหวัง อันเป็นพื้นฐานสาคัญ ในการร่วมแรงร่วมใจเพื่อสร้างองค์กรให้แข็งแกร่ง และเติบโตอย่างยั่งยืน
 3. หมวดวิชาตามกลุ่มอาชีพ (Career Group)
  เป็นหลักสูตรฝึกอบรมที่พัฒนาความรู้และทักษะในกลุ่มวิชาชีพทั้ง 4 กลุ่มวิชา ของบริษัทฯ ได้แก่
  • กลุ่มวิชาอาชีพธุรกิจ, หมวดวิชาการก่อสร้าง
  • กลุ่มวิชาอาชีพงานสนับสนุน (Functional Support Career Group)
  • กลุ่มวิชาอาชีพงานด้านความเชี่ยวชาญและสนับสนุนงานหลัก (Technicial Support) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ ขององค์กร ให้บรรลุเป้าหมาย ต่อไป
 4. หมวดวิชาด้านคุณภาพและความปลอดภัย (Quality Safety)
  เป็นหลักสูตรที่เน้นให้บุคลากรในทุกส่วนงาน ทั้งระดับบริหารและปฏิบัติการ ตระหนักถึงคุณภาพและความปลอดภัยในการทำงาน ตามมาตรฐานสากล ได้แก่ ISO 9001 : 2008, OHSAS 18001 : 2007 และมีความเข้าใจ ตลอดจนสามารถปฏิบัติงานตาม Work Procedure Work Instruction ได้อย่างถูกต้อง
  โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มวิชา ได้แก่
  • ระบบควบคุมคุณภาพ (Quality Control System)
  • ระบบควบคุมความปลอดภัย (Safety Control System)
  • การปรับปรุงคุณภาพงาน (Continuous Improvement)
 5. หมวดวิชาพัฒนาภาวะผู้นำและผู้เชี่ยวชาญ (Leadership Expertise)
  • กลุ่มวิชาภาวะผู้นา และทักษะการจัดการ (Leadership Management Skills)
  • กลุ่มวิชาผู้เชี่ยวชาญ (Expertise)
 6. หมวดวิชาเลือก (Elective)
  • กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ (Computer)
  • กลุ่มวิชาทั่วไป (Generic)

© 2017 Pruksa Real Estate Public Company Limited. All rights reserved.
Privacy Policy | Terms of Use