พฤกษา ขายบ้าน คอนโด บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ บ้านใหม่ Pruksa

แบบฟอร์มลงทะเบียนผู้ขาย

ส่วนที่ 1 - ข้อมูลทั่วไป

ลำดับชื่อผู้มีอำนาจทำนิติกรรมตำแหน่งลบ

ส่วนที่ 2 - ประเภทธุรกิจ & ความสามารถในสินค้าและบริการ

ปี
บาท

ประเภทสินค้า / บริการในปัจจุบัน

ลำดับสินค้า / บริการ *ผู้ผลิตตัวแทนจำหน่ายผู้ค้าปลีกอื่นๆกำลังผลิต / เดือนลบ

ข้อมูลเครื่องมือ / บริการในปัจจุบัน

ชื่อเครื่องมือ / เครื่องจักรรายละเอียด (ยี่ห้อ,รุ่น,กำลังการผลิต)จำนวนลบ
คน
วัน

ส่วนที่ 3 - ข้อมูลด้านการเงิน

วัน
บาท
บาท

บริษัท / ห้างร้าน / หน่วยงานรายการ / อื่นๆ ที่เป็นลูกค้ารายหลักของท่าน (อย่างน้อย 3 อันดับแรกของยอดขาย)

ลำดับชื่อระยะเวลาในการร่วมธุรกิจ (ปี)ลบ

ธนาคารที่ติดต่อ

ธนาคารสาขาประเภทบัญชี

ส่วนที่ 4 - เอกสารแนบ

กรณีนิติบุคคล

 1. สำเนาหนังสือรับรองของบริษัท / หจก.
 2. สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ. 20 (กรณีจด VAT)
 3. สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร / Statement
 4. หนังสือให้ความยินยอมโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
 5. หนังสือรับทราบระเบียบปฏิบัติสำหรับ ผู้รับเหมา/ผู้จัดจำหน่าย/ผู้ให้บริการ
 6. สำเนาหนังสือแต่งตั้งผู้แทนจำหน่าย
 7. สำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน หรือประทานบัตร หรือ เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์
 8. ผลงานย้อนหลัง 1 ปี เช่น หนังสือสัญญา ใบสั่งซื้อ ใบสั่งจ้าง ที่มีวงเงินสูง

กรณีบุคคลธรรมดา

 1. สำเนาบัตรประชาชน
 2. สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ. 20 (กรณีจด VAT)
 3. สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร / Statement
 4. หนังสือให้ความยินยอมโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
ลำดับชื่อเอกสารเอกสารไฟล์แนบลบ

© 2017 Pruksa Real Estate Public Company Limited. All rights reserved.
Privacy Policy | Terms of Use