บริการสินเชื่อ

บริการผู้ช่วยส่วนตัวในการแนะนำข้อมูลเกี่ยวกับการขอสินเชื่อและคำนวณสินเชื่อเรื่องเงินเรื่องบ้านให้พฤกษาช่วยคุณ
 • คำนวณการกู้สินเชื่อ

คำนวณอัตราการผ่อน

เพียงกรอกแบบฟอร์ม คุณจะทราบว่าคุณสามารถประหยัดเงินได้เท่าไหร่ในแต่ละเดือนจากรูปแบบการจ่ายเงินที่มีดอกเบี้ยเงินกู้เพียงอย่างเดียวเท่านั้น

วงเงินกู้

บาท

อัตราดอกเบี้ยต่อปี

%

ระยะเวลา

ปี

*หมายเหตุ ผลจากการคำนวณเป็นเพียงตัวเลขประมาณการ

คำนวณวงเงินกู้และความสามารถในการผ่อนชำระ

การคำนวณนี้เป็นการประมาณยอดเงินกู้ได้สูงสุด เพื่อที่อยู่อาศัย ซึ่งขึ้น อยู่กับรายได้ต่อปีของคุณและความสามารถในการบริการสินเชื่อ โดยทั่วไปสามารถกู้ได้สูงสุด ประมาณ 35% ของรายได้สุทธิ

รายได้ต่อเดือน

บาท

ภาระหนี้ต่อเดือน

บาท

จำนวนปีที่กู้

ปี

อัตราดอกเบี้ย

%

*หมายเหตุ ผลจากการคำนวณเป็นเพียงตัวเลขประมาณการ

เอกสารการขอกู้สินเชื่อ

สำหรับท่านที่ต้องการให้ทางบริษัทฯ ดำเนินการแก้ไขการขอสินเชื่อให้โปรดเตรียมหลักฐาน สำคัญที่ใข้ในการขอสินเชื่อและโอนกรรมสิทธิ์ ดังนี้

เอกสารกู้ธนาคารเงินสด
สำเนาบัตรประชาชน-ทะเบียนบ้านของผู้กู้ (ทั้งเล่ม / ทุกแผ่น )7 ชุด7 ชุด
สำเนาบัตรประชาชน-ทะเบียนบ้านของคู่สมรส(ถ้ามี)7 ชุด7 ชุด
สำเนาทะเบียนสมรส หรือใบหย่า (ถ้ามี) หรือใบมรณะบัตรคู่สมรส7 ชุด7 ชุด
สำเนาการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)7 ชุด7 ชุด
ใบรับรองเงินเดือน พร้อมสลิปเงินเดือน เดือนสุดท้าย (ฉบับจริง)7 ชุด7 ชุด
สำเนาทะเบียนการค้า หรือทะเบียนพาณิชย์ (ในกรณีประกอบธุรกิจส่วนตัว) และรูปถ่ายกิจการและสำเนาบัญชีกระแสรายวันย้อนหลัง 6 เดือน7 ชุด7 ชุด
สำเนาบัญชีธนาคาร(ย้อนหลัง 6 เดือนจากปัจจุบัน)หรือถ่ายทุกๆ หน้ารวมหน้าบัญชีปัจจุบัน ทุก ๆ เล่มที่มี7 ชุด7 ชุด
สำเนาสัญญาซื้อขาย และใบเสร็จงวดดาวน์ทุกงวด7 ชุด7 ชุด
สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษี7 ชุด7 ชุด

ขั้นตอนการขอสินเชื่อ

 1. เตรียมเอกสารให้ครบ ตามที่เจ้าหน้าที่มีจดหมายแจ้งให้ท่านทราบ
 2. ผู้กู้และ/หรือผู้ร่วมกู้ทุกคนต้องไปทำเรื่องขอกู้ เนื่องจากต้องไปกรอกใบคำขอสินเชื่อ ตามแบบฟอร์มของธนาคาร และต้องลงลายมือชื่อทุกคน
 3. เงื่อนไขการกู้ ขึ้นอยู่กับระเบียบและกฏเกณฑ์ของธนาคารนั้น ๆ โดยแต่ละธนาคาร มีเงื่อนไขที่แตกต่างกัน

การขอสินเชื่อจากธนาคารพาณิชย์ทั่วไป

โดยทั่วไป ธนาคารพาณิชย์มีวงเงินปล่อยกู้สูงสุดสำหรับลูกค้าประมาณ 90–95% ของราคาขายบ้าน และใช้วิธีคำนวณความสามารถในการผ่อนต่อเดือนแยกตามประเภทรายได้ ของผู้กู้ดังนี้

 1. 1. รายได้จากเงินเดือนประจำ

  พิจารณารายได้จากเงินเดือนรับสุทธิหักค่าใช้จ่ายส่วนตัวและค่าใช้จ่ายครอบครัวหักผ่อนหนี้ต่างๆ ที่ปรากฏในเครดิตบูโรและ

  การค้ำประกันหนี้ x40% = ความสามารถในการผ่อนต่อเดือน

  เช่นเงินเดือนรับสุทธิเดือนละ 30,000 บาท หักค่าใช้จ่ายต่างๆ แล้วเหลือสุทธิเดือนละ 20,000 บาท ดังนั้นความสามารถในการผ่อนต่อเดือน = 20,000 x 40%= 8,000 บาท ซึ่งธนาคารจะพิจารณาว่าสามารถกู้ได้วงเงินเท่าใด

 2. 2. รายได้จากอาชีพอิสระ

  หากท่านไม่มีเอกสารการเงินที่ชัดเจนหรือมีรายได้ไม่สม่ำเสมอติดต่อกันถึง 3 เดือน จะทำการขอสินเชื่อได้ค่อนข้างยาก โดยธนาคารจะพิจารณาจาก ความมั่นคงของบริษัท ประกอบกับอายุงานและ Slip รายได้ เช่น อาชีพขายประกัน พนักงานขายที่รายได้ส่วนใหญ่ มาจากค่าคอมมิชชั่นโดยความสามารถในการผ่อนต่อเดือน จะคำนวณจาก

  จากยอดรายได้สุทธิเฉลี่ย 6-12 เดือนย้อนหลัง1 x 30-40%2
  หักค่าใช้จ่ายครอบครัว ประจำเดือนหักผ่อนหนี้ต่างๆ ที่ปรากฏในเครดิตบูโร3
  และ/หรือการค้ำประกันหนี้ x 40% = ความสามารถในการผ่อนต่อเดือน
  1. นับถึงวันยื่นกู้
  2. เนื่องจากธนาคารคิดรายได้จากอาชีพอิสระให้เพียง 30-40%
  3. ดูหัวข้อ การตรวจสอบเครดิตบูโรประกอบ

  เช่น ผู้กู้เป็นตัวแทน ประกันชีวิต มีรายได้เฉลี่ย 6 ถึง12 เดือนย้อนหลัง เดือนละ 50,000 บาท x 30-40% = รายได้ที่ธนาคารจะนำมาคำนวณจริง = 15,000-20,000บาท หักค่าใช้จ่ายต่างๆ แล้วเหลือ สุทธิเดือนละ 12,000 บาทดังนั้นความสามารถในการผ่อนต่อเดือน = 12,000 x 40% = 4,800 บาท ซึ่งธนาคารจะพิจารณาว่าสามารถกู้ได้วงเงินเท่าใด

 3. 3. รายได้จากธุรกิจส่วนตัว

  พิจารณารายได้จาก

  ยอดขาย x กำไร10–30%1 หักค่าใช้จ่ายส่วนตัวและค่าใช้จ่ายครอบครัว
  หักผ่อนหนี้ต่างๆที่ปรากฏในเครดิตบูโร
  และการค้ำประกันหนี้ x 40% = ความสามารถในการผ่อนต่อเดือน
  1. แล้วแต่ประเภทธุรกิจ

  เช่นยอดขายเดือนละ 500,000 บาท x กำไร 20% = 100,000 บาท หักค่าใช้จ่ายต่างๆแล้วเหลือสุทธิเดือนละ 80,000 บาท ดังนั้นความสามารถในการผ่อนต่อเดือน = 80,000x40% ได้ 32,000 บาท ซึ่งธนาคารจะพิจารณาว่าสามารถกู้ได้วงเงินเท่าใด

แบบที่2 การขอสินเชื่อจากธนาคารอาคารสงเคราะห์

พิจารณารายได้ของผู้กู้จากรายได้สุทธิ หัก ค่าใช้จ่ายส่วนตัวและค่าใช้จ่ายครอบครัวหักผ่อนหนี้ต่างๆ ที่ปรากฏในเครดิตบูโรและการค้ำประกัน หนี้ ดังต่อไปนี้

 1. 1. ลูกค้าทั่วไป

  วงเงินกู้ = 25 -35เท่า x รายได้สุทธิ1
  ทั้งนี้วงเงินกู้ต้องไม่เกิน 90% ของราคาประเมินบ้าน
  1. ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของธนาคาร

  * ขึ้นอยู่กับว่าหน่วยงานนั้นๆมีสวัสดิการกับธอส.ในเงื่อนกู้ได้ 90% หรือ 100% (ผู้กู้ต้องสอบถาม ต้นสังกัดเอง) และต้องขอหนังสืออนุมัติผ่านสิทธิดังกล่าวจากต้นสังกัดมาประกอบการกู้ด้วย

 2. 2. ลูกค้าที่สังกัดหน่วยงานที่มีสวัสดิการกับธอส.

  วงเงินกู้ = 50เท่า x รายได้สุทธิ1
  ทั้งนี้วงเงินกู้ต้องไม่เกิน 90% ถึง 100% ของราคาประเมินบ้าน
  1. ขึ้นอยู่กับการพิจารณา ของธนาคาร

  * ขึ้นอยู่กับว่าหน่วยงานนั้นๆมีสวัสดิการกับธอส.ในเงื่อนกู้ได้ 90% หรือ 100% (ผู้กู้ต้องสอบถาม ต้นสังกัดเอง) และต้องขอหนังสืออนุมัติผ่านสิทธิดังกล่าวจากต้นสังกัดมาประกอบการกู้ด้วย

 3. 3. ลูกค้าที่ต้องการใช้สวัสดิการกู้จากหน่วยงานโดยตรง

  สามารถจะติดต่อขอรับเอกสารประกอบ การขอสินเชื่อ จากฝ่ายสินเชื่อ ซึ่งประกอบด้วย

  • สำเนาโฉนด
  • สำเนาเลขที่บ้าน
  • หนังสือมอบอำนาจขอราคาประเมิน
  • ผังแปลงคง(ผังรวมของโครงการที่ปรากฏเลขที่ของที่ดิน)
  • แบบแปลนบ้านและอื่นๆ ตามที่หน่วยงานนั้นต้องการ

เอกสารสำคัญประกอบการกู้

เอกสารกู้ธนาคารเงินสด
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน – ทะเบียนบ้านของผู้กู้ทุกเล่มที่มี (ทั้งเล่ม)5 ชุด4 ชุด
สำเนาบัตรประชาชน-ทะเบียนบ้านของคู่สมรส (ถ้ามี)5 ชุด4 ชุด
สำเนาทะเบียนสมรส หรือใบหย่า(ถ้ามี) หรือใบมรณะบัตรคู่สมรส (ถ้ามี)5 ชุด4 ชุด
สำเนาการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)5 ชุด4 ชุด
ใบรับรองเงินเดือน พร้อมสลิปเงินเดือนฉบับจริง (เดือนสุดท้าย)1 ชุด-
สำเนาทะเบียนการค้า หรือทะเบียนพาณิชย์(ในกรณีที่ประกอบ ธุรกิจส่วนตัว) รูปถ่ายกิจการและสำเนาบัญชีกระแสรายวันย้อนหลัง 6 เดือน1 ชุด-
สำเนาบัญชีธนาคาร(ย้อนหลัง 6 เดือนจากปัจจุบัน) ทุกๆ หน้า (ถ้ามีหลายบัญชีให้สำเนาทุกบัญชีที่มี)1 ชุด-
สำเนาสัญญาซื้อขาย สำเนาใบเสร็จเงินจอง – เงินทำสัญญา และใบเสร็จงวดดาวน์ทุกงวดที่ชำระมาแล้ว1 ชุด-

การตรวจสอบเครดิตบรูโร

ทุกธนาคารจะทำการตรวจสอบข้อมูลเครดิตของลูกค้าก่อนจะพิจารณาอนุมัติวงเงินกู้ ซึ่งจะตรวจสอบประวัติ การกู้ หรือหนี้เสียของลูกค้า โดยละเอียดในเรื่องต่างๆ เหล่านี้

หนี้ค้างชำระค่าสาธารณูปโภค เช่น น้ำ ไฟฟ้า โทรศัพท์
หนี้ค่าผ่อนชำระสินค้าต่างๆ ผ่อนรถยนต์ ผ่อนบ้าน
ประวัติการถูกฟ้องร้องคดีแพ่ง ล้มละลาย ค้ำประกัน หรือบังคับชำระหนี้อื่นๆ ทุกประเภท

ข้อแนะนำอื่นๆ ที่ควรทราบ

 1. ต้องไม่ได้ยื่นกู้ซื้อบ้านอื่นอยู่ (กู้เองหรือกู้ร่วมกับผู้อื่น) หากมีภาระหนี้ดังกล่าว แล้วธนาคารจะนำค่างวดดังกล่าวมาหักจากรายได้ ทำให้รายได้สุทธิลดลงหรือไม่พอ การกู้อาจมีปัญหาหรือกู้ได้น้อยลง
 2. ไม่เคยมีหนี้ค้างชำระ เช่น หนี้ค่าโทรศัพท์ น้ำ ไฟฟ้า ผ่อนรถยนต์ ผ่อนสินค้าต่างๆ หรือค้ำประกันหนี้
 3. ไม่เคยถูกดำเนินคดีแพ่งหรือล้มละลายมาก่อน
 4. หากจดทะเบียนสมรส ต้องมีคู่สมรสมาเซ็นให้ความยินยอมในการทำนิติกรรมต่อธนาคารด้วยโดยไม่มีข้อยกเว้น เช่น แยกกันอยู่ หรือหาตัวไม่เจอ เว้นแต่หย่าขาดกันแล้ว โดยแสดงทะเบียนหย่า
 5. ผู้กู้ต้องยื่นหลักฐานการฝากเงิน (บัญชีออมทรัพย์) หรือหลักฐานการออมเงินผ่านประเภทบัญชีต่างๆติดต่อกันไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับถึงวันยื่นกู้ธนาคาร โดยต้องมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีพอสมควรเพื่อยืนยันความสามารถในการชำระหนี้ได้
 6. ผู้กู้ต้องชำระเงินดาวน์ให้สม่ำเสมอตามกำหนด เนื่องจากธนาคารจะให้ข้อมูลการผ่อนดาวน์ มาประกอบการพิจารณากู้ด้วย

เช็คอัตราดอกเบี้ย

ทาง บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) ได้มีการอำนวยความสะดวกสำหรับลูกค้า ที่ประสงค์จะซื้อบ้านกับทางบริษัท โดยเป็นตัวกลางในการติดต่อระหว่างท่านกันทางธนาคาร ที่ท่านต้องการจะขอสินเชื่อโดยจัดเตรียมเอกสารและหลักฐานต่างๆ ที่จำเป็นในการขอสินเชื่อ

อัตราดอกเบี้ย

เลือกธนาคารเพื่อดูอัตราดอกเบี้ย เพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจของท่าน

 • ธนาคารกรุงเทพ
 • ธนาคารไทยพาณิชย์
 • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
 • ธนาคารกสิกรไทย
 • ธนาคารธนชาต
 • ธนาคารยูโอบี รัตนสิน
 • ธนาคารทหารไทย
 • ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย
 • ธนาคารออมสิน
 • ธนาคารกรุงไทย
 • ธนาคารอาคารสงเคราะห์
 • ธนาคาร Standard Chartered
 • ธนาคารแลนด์แอนเฮาส์
 • ธนาคารอิสลาม

อัตราดอกเบี้ย ธนาคารกรุงเทพ

ข้อมูลล่าสุด วันที่ 28 พ.ย. 59

อัตราดอกเบี้ย

หมายเหตุ

ทำประกัน
แบบที่ 1        ปีที่ 1           =  0.75%
                   หลังจากนั้น MRR-2.25% (=5.375%)
แบบที่ 2        ปีที่ 1            =  2.55 %
                   ปีที่ 2            =  2.80%
                   หลังจากนั้น MRR-2.00% (=5.625%)
แบบที่ 3        ปีที่ 1       =  MRR-4.625% (=3%)
                   ปีที่ 2-3    =  MRR-4.125%  (=3.5%)
                   หลังจากนั้น MRR-2.00% (=5.625%)
       
แบบที่ 4         ปีที่ 1      =  0.50 %
                    ปีที่ 2      =  MRR-2.475%  (5.15%)
                    ปีที่ 3      =  MRR-2.275%  (5.35%)
                   หลังจากนั้นMRR-1.575% (=6.05%)
*** กรณีลูกค้าสมัครทำประกันและเซ็นสัญญาภายใน 7 วันนับจากวันที่ธนาคารอนุมัติ ลดอัตราดอกเบี้ยปีที่ 1 เหลือ 0.50%
แบบที่ 5
       ปีที่ 1  =   3.25% 
       ปีที่ 2  =   3.50%  
       ปีที่ 3  =   3.50%  
        หลังจากนั้น MRR-2.00% (=5.625%)


แบบที่ 6  : ฟรีจำนอง

       ปีที่ 1       =  1.75%
       ปีที่ 2-3    =  3.75%
       หลังจากนั้น MRR-2.25% (=5.375%)

กรณี ไม่ทำประกัน
แบบที่ 1        ปีที่ 1           =  1.00%
                   หลังจากนั้น MRR-2.25% (=5.375%)
แบบที่ 2        ปีที่ 1            =  2.80%
                   ปีที่ 2            =  2.80%
                   หลังจากนั้น MRR-2.00% (=5.625%)
แบบที่ 3        ปีที่ 1       =  MRR-4.375% (=3.25 %)
                   ปีที่ 2-3    =  MRR-4.125%  (=3.5%)
                   หลังจากนั้น MRR-2.00% (=5.625%)
แบบที่ 4        ปีที่ 1    =  1.00 %
                   ปีที่ 2    =   MRR-2.475%  (5.15%)
                   ปีที่ 3    =   MRR-2.275%  (5.35%)
                   หลังจากนั้นMRR-1.575% (=6.05%)
แบบที่ 5
                   ปีที่ 1-3      =   3.50%   
                   หลังจากนั้น MRR-2.00% (=5.625%)
แบบที่ 6  :     ฟรีจำนอง
                   ปีที่ 1         =  2.00%

                   หลังจากนั้น MRR-2.25% (=5.375%)

สำหรับลูกค้าที่ขออนุมัติสินเชื่อและเบิกจ่ายเงินกู้ภายใน 31  ธ.ค. 59

พิเศษ! ของขวัญขึ้นบ้านใหม่ สำหรับลูกค้าสินเชื่อบ้านบัวหลวงที่สมัครทำประกัน

คุ้มครองเครดิตโฮมเฟิสต์และจดจำนองตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน-31 ธันวาคม 2559                  

รายละเอียดให้ดูใน Sheet : Int rate 3Q'16 Announcement

MRR = 7.625%

 

 
  

อัตราดอกเบี้ย ธนาคารไทยพาณิชย์

ข้อมูลล่าสุด วันที่ 28 พ.ย. 59

อัตราดอกเบี้ย

หมายเหตุ

1. อัตราดอกเบี้ยคงที่ 1 ปี                                                                                       ทำประกัน MRTA
  ปีที่ 1              =  0.5%                                                                                       หลังจากนั้น  =  MRR -2.00%   (=5.62%)                                                                ไม่ทำประกัน MRTA                                                                                             ปีที่ 1              =  0.75%                                                                                     หลังจากนั้น  =  MRR - 1.75% (= 5.87% )

 

2. อัตราดอกเบี้ยคงที่ 2 ปี :                                                                                  ทำประกัน MRTA                                                                                                   ปีที่ 1-2          =  3.25%                                                                                       หลังจากนั้น   =  MRR-2.00% (=5.62%)                                                                ไม่ทำประกัน MRTA                                                                                               ปีที่ 1-2          =  3.50%                                                                                       หลังจากนั้น   =  MRR - 1.75% (= 5.87% )                                                                                                                                                                                  

3. อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3 ปี                                                                                      ทำประกัน MRTA                                                                                                    ปีที่ 1-3          =  4.00 %                                                                                  หลังจากนั้น   = MRR-2.00% (=5.62%)                                                                    ไม่ทำประกัน MRTA                                                                                                ปีที่ 1-3           =  4.25 %                                                                                     หลังจากนั้น   = MRR - 1.75 % (= 5.87% )                                                                                           

4. ฟรีจำนอง : อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3 ปี 
 ทำประกัน MRTA
   ปีที่ 1-3              =  4.00 %
   หลังจากนั้น   = MRR-2.00% (=5.62%)
 ไม่ทำประกัน MRTA                                                                                              ปีที่ 1-3              =  4.25 %                                                                                  หลังจากนั้น   = MRR - 1.75 % (= 5.87% )

ฟรีจำนอง กรณีลูกค้าชำระเงินคืนภายใน 5  ปี ให้เรียกคืนค่าธรรมเนียมจดจำนอง      

สำหรับลูกค้าทิ่อนุมัติและเบิกจ่ายเงินกู้ภายใน 31  ธ.ค. 59 
 

 

เงื่อนไข : 
1. MRTA : ไม่บังคับ
 

อัตราดอกเบี้ย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

ข้อมูลล่าสุด วันที่ 28 พ.ย. 59

อัตราดอกเบี้ย

หมายเหตุ

  

แบบที่ 1
    ปีที่ 1-3         = MRR-3.20% (=4.5%)
    หลังจากนั้น     = MRR-3.20% (=4.5%) 
 
แบบที่ 2
    ปีที่ 1-3          =3.90%
    หลังจากนั้น =MRR-2.35% (=5.35%)  
 
แบบที่ 3  ฟรีจำนอง
    ปีที่ 1        =  3.65%
    ปีที่ 2-3    =  4.40%
    หลังจากนั้น =MRR-2.35% (=5.35%)  
 
แบบที่ 4
    ปีที่ 1   =  2.90%
    ปีที่ 2   = 3.90%
    ปีที่ 3   = 4.90%
    หลังจากนั้น =MRR-2.35% (=5.35%) 
 
แบบที่ 5 ฟรีจำนอง
    ปีที่ 1    =  2.65%
    ปีที่ 2-3  = 4.90%
    หลังจากนั้น  =MRR-2.35% (=5.35%)  
 
แบบที่ 6
    ปีที่ 1               = 0.75%, ทำประกัน = 0.5 %
    หลังจากนั้น  =MRR-2.35% (=5.35%)
 
แบบที่ 7  ฟรีจำนอง
    ปีที่ 1                 = 1.50%                                                                                     ปีที่ 2-3              =MRR-2.45% (=5.25%)

    หลังจากนั้น   =MRR-2.35% (=5.35%) 


สำหรับลูกค้าที่ยื่นขอสินเชื่อตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. 59 - 28 ก.พ. 60                                        โดยจดจำนองและเบิกรับเงินกู้ภายในวันที่ 31 มี.ค. 60
 
แบบที่ 8  อัตราดอกเบี้ยคงที่ 5 ปี = 4% สำหรับบ้านราคา  3 ล้านบาทขึ้นไป
    ปีที่ 1-5                  = 4%
    หลังจากนั้น             = MRR-1.60% (=6.1%) 
 
แบบที่ 9  อัตราดอกเบี้ยคงที่ 7 ปี = 5% สำหรับบ้านราคา  3 ล้านบาทขึ้นไป
    ปีที่ 1-7                   = 5%
    หลังจากนั้น              = MRR-1.60% (=6.1%) 
 
สำหรับลูกค้าที่ยื่นขอสินเชื่อตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. - 30 ธ.ค. 59 และเบิกรับเงินกู้ภายใน 31 ม.ค. 60

MRR=7.70%
  

อัตราดอกเบี้ย ธนาคารกสิกรไทย

ข้อมูลล่าสุด วันที่ 28 พ.ย. 59

อัตราดอกเบี้ย

หมายเหตุ

แบบที่ 1 คงที่ 1 ปีแรก ผ่อนล้านละ 1,000 บาทในปีที่ 1
     ปีที่ 1           0.75%,     ทำประกัน 0.50%
     หลังจากนั้น MRR- 2.00% (= 5.62% )
 
แบบที่ 2 คงที่ 2 ปีแรก
     ปีที่ 1              2.80%,  ทำประกัน 2.55%
     ปีที่ 2              2.80%
     หลังจากนั้น MRR- 2.00% (= 5.62% )
 
แบบที่ 3 คงที่ 3  ปีแรก
     ปีที่ 1              3.80%,  ทำประกัน 3.55%
     ปีที่ 2-3           3.80%
     หลังจากนั้น MRR- 2.00% (= 5.62% )
 
แบบที่ 4 ดอกเบี้ยลอยตัว 2 ปี
     ปีที่ 1      MRR-5.1% (=2.52%), ทำประกันMRR-5.35% (=2.27%)
     ปีที่ 2      MRR-5.1% (=2.52%)
     หลังจากนั้น MRR- 2.00% (= 5.62% )
 
แบบที่ 5 ดอกเบี้ยลอยตัว 3 ปี
     ปีที่ 1          MRR- 4.10 (=3.52%)  ทำประกัน MRR-4.35 (=3.27%)
     ปีที่ 2-3      MRR-4.10% (=3.52%)
     หลังจากนั้น MRR- 2.00% (= 5.62% )
 
แบบที่ 6    ดอกเบี้ยลอยตัวตลอดอายุสัญญา
     ปีที่ 1   MRR-3.00 (=4.62%)  ทำประกัน MRR-3.25 (=4.37%)
               หลังจากนั้น MRR- 3.00% (= 4.62% )
สำหรับลูกค้าที่ยื่นขอสินเชื่อตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 59

MRR = 7.62%
  

อัตราดอกเบี้ย ธนาคารธนชาต

ข้อมูลล่าสุด วันที่ 28 พ.ย. 59

อัตราดอกเบี้ย

หมายเหตุ

ดอกเบี้ยปกติ

แบบที่ 1 
      ปีที่ 1               =   0.75 %,   ทำประกัน = 0.50 % 
      ปีที่ 2 - 3          =   MLR-1.125% (=5.525%)
      หลังจากนั้น       =   MLR-1.15% (=5.5%)
แบบที่ 2  คงที่ 2 ปี 
      ปีที่ 1 -2           =   2.9%,   ทำประกัน = 2.65 %
      ปีที่ 3               =   MLR-0.75% (=5.90%)
      หลังจากนั้น       =   MLR-1.15% (=5.5%)
แบบที่ 3
      ปีที่ 1               =  2.90%  ทำประกัน = 2.65 %
      ปีที่ 2               =  3.90% 
      ปีที่ 3               =  4.90%
      หลังจากนั้น     =   MLR-1.15% (=5.5%)
แบบที่ 4  
      ปีที่ 1-3              =   MLR-2.75% (=3.90%)
      หลังจากนั้น          =   MLR-1.15% (=5.5%)
แบบที่ 5 
      ปีที่ 1-2              =   3.50%
      ปีที่ 3-4                =   MLR-2.40% (=4.25%)
      หลังจากนั้น         =   MLR-1.15% (=5.5%)

 

แบบที่ ฟรีจำนอง

แบบที่ 1                                                                                                                   ปีที่ 1            =   1.25 % ทำประกัน = 1.0 %                                                             ปีที่ 2            =   MLR-0.625% (=6.025%)                                                               ปีที่ 3            =   MLR-1.125% (=5.525%)                                                               หลังจากนั้น    =   MLR-1.15% (=5.5%)

แบบที่ 2                                                                                                                   ปีที่ 1 -2         =   3.4%  ทำประกัน =  3.15 %                                                           ปีที่ 3              =  MLR-1.15% (=5.5%)                                                                   หลังจากนั้น       =   MLR-1.15% (=5.5%)

แบบที่ 3                                                                                                                   ปีที่ 1                =   3.40%   ทำประกัน = 3.15 %                                                     ปีที่ 2                =  4.40%                                                                                     ปีที่ 3                =  4.90%                                                                                     หลังจากนั้น        =   MLR-1.15% (=5.5%)

แบบที่ 4                                                                                                                   ปีที่ 1 -2       =   MLR-2.55% (=4.10%)  ทำประกัน = 3.85%                                       ปีที่ 3            =   MLR-3.05% (=3.60%)                                                                 หลังจากนั้น    =   MLR-1.15% (=5.5%)

แบบที่ 5                                                                                                                   ปีที่ 1-2              =   4%   ทำประกัน = 3.75%                                                           ปีที่ 3-4              =   MLR-2.40% (=4.25%)                                                             หลังจากนั้น         =   MLR-1.15% (=5.5%)

สำหรับลูกค้าที่ขอสินเชื่อภายในเดือน 31 ม.ค. 60  และทำนิติกรรมจำนองภายใน 30 เม.ย. 60

MLR = 6.65%

อัตราดอกเบี้ย ธนาคารยูโอบี รัตนสิน

ข้อมูลล่าสุด วันที่ 28 พ.ย. 59

อัตราดอกเบี้ย

หมายเหตุ

แบบที่ 1 (คงที่ 9 เดือน) สำหรับพนักงานประจำเท่านั้น
แบบทำประกัน    
   เดือน 1 - 9         =    คงที่ 0% 
   เดือน 10 - 12     =    MLR-1.50% (= 5.65% )
   ปีที่   2              =    MLR-1.50% (= 5.65% )
   หลังจากนั้น        =    MLR-1.25% (= 5.9% )
แบบไม่ทำประกัน
   เดือน 1 - 9       =    คงที่ 0% 
   เดือน 10 - 12    =    MLR-1.50% (= 5.65% )
   ปีที่ 2                =    MLR-1.25% (= 5.9% )
   หลังจากนั้น        =    MLR-1.25% (= 5.9% )

แบบที่ 2 (คงที่ 2 ปี) สำหรับพนักงานประจำและอาชีพอิสระ
แบบทำประกัน    
   ปีที่ 1-2          =   2.90%       
   หลังจากนั้น     =   MLR-1.25% (= 5.9% )
แบบไม่ทำประกัน   
   ปีที่ 1-2          =   3.25%       
   หลังจากนั้น     =    MLR-1.25% (= 5.9% )


แบบที่ 3 (คงที่ 3 ปี)  สำหรับพนักงานประจำและอาชีพอิสระ
แบบทำประกัน    
   ปีที่ 1-3          =   3.90%       
   หลังจากนั้น     =    MLR-1.25% (= 5.9% )
แบบไม่ทำประกัน   
   ปีที่ 1-3          =    4.10%       
   หลังจากนั้น     =    MLR-1.25% (= 5.9% )


สำหรับลูกค้าที่สมัครใช้บริการสินเชื่อบ้านกับธนาคารตั้งแต่ 1 ส.ค. 59 -31 ธ.ค. 59 
และจดจำนองภายใน 31 ธ.ค. 2559

MLR = 7.15 %

อัตราดอกเบี้ย ธนาคารทหารไทย

ข้อมูลล่าสุด วันที่ 28 พ.ย. 59

อัตราดอกเบี้ย

หมายเหตุ

แบบที่ 1 ดอกเบี้ยคงที่ 3 ปี ทำประกัน (ฟรีค่าจดจำนอง)
          ปีที่ 1-3              =      คงที่ 3.75%
          ปีที่ 4 เป็นต้นไป =     MRR-2.275% (= 5.5% )
 
แบบที่ 2 ดอกเบี้ยคงที่ 3 ปี ไม่ทำประกัน
          ปีที่ 1-3              =      คงที่ 4.25%
          ปีที่ 4 เป็นต้นไป   =     MRR-2.025% (= 5.75% )
ไม่ได้กำหนดระยะเวลาสิ้นสุด

MLR = 7.775%
  

อัตราดอกเบี้ย ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย

ข้อมูลล่าสุด วันที่ 28 พ.ย. 59

อัตราดอกเบี้ย

หมายเหตุ

แบบที่ 1 แบบคงที่ ทำประกัน
          ปีที่ 1                   =   3.90%
          ปีที่ 2-3                =   MRR-4% (= 3.9% )
          ปีที่ 4                   =   MRR-2.00% (= 5.90% )
          หลังจากนั้น            =   MRR-1.75% (= 6.15% )


แบบที่ 2 แบบลอยตัว ทำประกัน
          ปีที่ 1                   =   MRR-4% (= 3.9% )
          ปีที่ 2-3                =   MRR-4% (= 3.9% )
          ปีที่ 4                   =   MRR-2.00% (= 5.90% )
          หลังจากนั้น            =   MRR-1.75% (= 6.15% )


แบบที่ 3 แบบลอยตัว ไม่ทำประกัน
          ปีที่ 1                   =   MRR-3% (= 4.9% )
          ปีที่ 2-3                =   MRR-3% (= 4.9% )
          ปีที่ 4                   =   MRR-2.00% (= 5.90% )
          หลังจากนั้น           =   MRR-1.75% (= 6.15% )

บ้านหลังแรก : ฟรีค่าจดจำนองและประเมินราคาหลักทรัพย์                                             สำหรับพนักงานประจำและมีรายได้ตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป                                           และทีอยู่อาศัยมีราคาตั้งแต่ 1.5 ล้านบาทขึ้นไป 


แบบที่ 4 ทำประกัน
          ปีที่ 1-3                 =   MRR-4.21% (= 3.69% )                                                       หลังจากนั้น            =   MRR-1.75% (= 6.15% )

แบบที่ 5 ไม่ทำประกัน
          ปีที่ 1                   =   MRR-3.61% (= 4.29% )
          หลังจากนั้น   =   MRR-1.75% (= 6.15% )
สำหรับลูกค้าที่ยื่นขอสินเชื่อภายใน 30 ธ.ค. 59  จดจำนองและเบิกใช้
ภายใน 28 ก.พ. 60

ฟรีค่าจดจำนองและประเมินราคาหลักทรัพย์  

แบบที่ 6 ทำประกัน สำหรับพนักงานประจำและมีรายได้ตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป                 และทีอยู่อาศัยมีราคาตั้งแต่ 1.5 ล้านบาทขึ้นไป

          ปีที่ 1                   =   MRR-6.91% (= 0.99% )                                                         ปีที่ 2-3                =   MRR-3.4% (= 4.5% )                                                           หลังจากนั้น   =   MRR-1.75% (= 6.15% )

แบบที่ 7 แบบลอยตัว ไม่ทำประกัน

          ปีที่ 1                   =   MRR-6.31% (= 1.59% )                                                         ปีที่ 2-3                =   MRR-2.80% (= 5.10% )                                                         หลังจากนั้น   =   MRR-1.75% (= 6.15% )

อัตราดอกเบี้ยแบบที่ 6-7  : สำหรับลูกค้าที่ขอสินเชื่อภายใน 31 ม.ค. 60 

 

 

 

MRR = 7.9%

อัตราดอกเบี้ย ธนาคารออมสิน

ข้อมูลล่าสุด วันที่ 28 พ.ย. 59

อัตราดอกเบี้ย

หมายเหตุ

แบบที่ 1 ทำประกัน
       ปีที่ 1-2            =   2.80%
       ปีที่ 3 เป็นต้นไป =  MRR-1.50% (=5.625%)
แบบที่ 2 ทำประกัน
       ปีที่ 1     =    0.99%
       ปีที่ 2     =  MRR-2.20% (=4.925%)
       ปีที่ 3    =    MRR-1.70% (=5.425%)
       หลังจากนั้น = MRR-1.5% (=5.625%)
แบบที่ 3 ไม่ทำประกัน
       ปีที่ 1     =    1.24%
       ปีที่ 2     =    MRR-2.20% (=4.925%)
       ปีที่ 3     =    MRR-1.70% (=5.425%)
       หลังจากนั้น = MRR-1.5% (=5.625%)
จดจำนองภายในวันที่ 30  ธ.ค. 2559

อัตราดอกเบี้ยพิเศษ แบบที่ 4  ทำประกัน                                                                            ปีที่ 1      =    3.00%                                                                                            ปีที่ 2      =    3.25%                                                                                            ปีที่ 3     =    MRR-3.625% (= 3.5%)                                                                      หลังจากนั้น = MRR-0.75% (=6.375%)

อัตราดอกเบี้ยพิเศษ แบบที่ 5   ไม่ทำประกัน                                                                      ปีที่ 1-2      =    3.25%                                                                                          ปีที่ 3         =    MRR-3.625% (= 3.5%)                                                                  หลังจากนั้น = MRR-0.75% (=6.375%)

เงื่อนไข สำหรับอัตราดอกเบี้ยพิเศษแบบที่ 4-5                                                                    -วงเงินสินเชื่อรวม 1,000 ล้านบาท                                                                              -จดจำนองภายในวันที่ 30  ธ.ค. 2559

MRR = 7.125%

อัตราดอกเบี้ย ธนาคารกรุงไทย

ข้อมูลล่าสุด วันที่ 28 พ.ย. 59

อัตราดอกเบี้ย

หมายเหตุ

แบบที่ 1
    ปีที่ 1  เดือนที่ 1-9       =0.00 %
            เดือนที่ 10-12    = MRR-4.50 (3.12%)
    ปีที่ 2   เป็นต้นไป       = MRR-2.25% (5.370%)
 
แบบที 2 
    เดือนที่ 1-6   = 0%
    เดือนที่ 7-12 = MRR-5.75%  (1.87%)
    ปีที่ 2   เป็นต้นไป   = MRR-2.25% (5.370%)
 
แบบที่ 3  คงที่ 1 ปี
    ปีที่  1 = 0.5%
    ปีที่  2-3  = MRR-1.50% (=6.12%)
    หลังจากนั้น MRR-2.00%  (=5.62%)
 
แบบที่ 4 คงที่ 1 ปี
    ปีที่  1 = 0.75%
    ปีที่  2-3  = MRR-1.50% (=6.12%)
    หลังจากนั้น MRR-2.00%  (=5..62%)
 
แบบที่ 5  คงที่  2 ปี
    ปีที่  1-2 = 3.75%
    ปีที่  3  = MRR-1.75% (=5.87%)
    หลังจากนั้น MRR-2.00%  (=5.62%)
 
แบบที่ 6 คงที่ 2 ปี
    ปีที่  1-2 = 4.00%
    ปีที่  3  = MRR-1.75% (=5.87%)
    หลังจากนั้น MRR-2.00%  (=5.62%)
 
สำหรับลูกค้าที่ขอสินเชื่อภายในเดือน ธ.ค. 59  และทำนิติกรรมจำนองภายใน 30 วัน

 

MRR = 7.620%

อัตราดอกเบี้ย ธนาคารอาคารสงเคราะห์

ข้อมูลล่าสุด วันที่ 28 พ.ย. 59

อัตราดอกเบี้ย

หมายเหตุ

 

1. ดอกเบี้ยพิเศษกลุ่ม Fast Track 

ปีที่ 1 -3                = MRR-3.00%   (3.75%)

ปีที่ 4  เป็นต้นไป กรณี สวัสดิการ  (MRR - 1.00% = 5.75%)

         กรณี รายย่อย   (MRR - 0.50% = 6.25%)

2. ดอกเบี้ยสำหรับข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ         

     ปีที่ 1 -4             = MRR-3.50%   (3.25%)                                                              ปีที่ 5  เป็นต้นไป กรณี สวัสดิการ  (MRR - 1.00% = 5.75%)

          กรณี ซื้อเฟอร์นิเจอร์  (MRR  = 6.75%)                                                   กำหนดระยะเวลายื่นคำขอกู้ตั้งแต่ และ สิ้นสุดทำนิติกรรม วันที่ 30 ธ.ค2559 

3. ดอกเบี้ยโครงการบ้านเลี้ยงดูบุพพการี

ปีที่ 1 -4             = MRR-3.25%   (3.50%)

ปีที่ 5  เป็นต้นไป  กรณี สวัสดิการ  (MRR - 1.00% = 5.75%)

         กรณี รายย่อย  (MRR - 0.50% = 6.25%)                                                   กำหนดระยะเวลายื่นคำขอกู้ตั้งแต่ และ สิ้นสุดทำนิติกรรม วันที่ 30 ธ.ค2559                       เงื่อนไข บิดา มารดา ต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านนี้ด้วยภายใน 3 เดือนนับจากทำนิติกรรม

4. อัตราดอกเบี้ยพิเศษครบรอบ 36 ปี ธอส.  ฟรีจำนอง

เดือนที่ 1-5      = MRR - 6.12% (0.63%)                                                                 เดือนที 6-36    = MRR-3.12% (3.63%)                                                                   ปีที่ 4 เป็นต้นไป  กรณี สวัสดิการ  (MRR - 1.00% = 5.75%)

      กรณี รายย่อย   (MRR - 0.50% = 6.25%)

เงื่อนไข สำหรับอัตราดอกเบี้ยพิเศษครบรอบ 36 ปี ธอส.  ฟรีจำนอง                                  1. ขยายระยะเวลายื่นคำขอกู้และสิ้นสุดทำนิติกรรมภายใน 2 ธ.ค. 59                                2. วงเงินสินเชื่อรวม 30,000 ล้านบาทและวงเงินค่าจำนอง 300 ล้านบาท                            3. ฟรีค่าจำนองถ้าทำนิติกรรมภายใน 7 วัน                                                                  4. ฟรีค่าประเมินหลักประกัน                                                                                    5. ค่าธรรมเนียมการยื่นกู้

MRR เท่ากับ 6.75 % 

อัตราดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ย

© 2014 Pruksa Real Estate Public Company Limited. All rights reserved. | Privacy Policy | Terms of Use