การพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้

การพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้

school

Pruksa School ถือกำเนิดขึ้นใน เดือนมกราคม 2553 ตั้งอยู่ที่ สำนักงานบนชั้น 10 ของอาคาร ไอที สแควร์ เพื่อเป็นสถาบันที่จัดอบรมเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะ ทั้งด้าน Core Function (งานด้านการก่อสร้าง และงานด้านธุรกิจ) รวมทั้งส่วนงานสนันสนุนต่างๆ ให้บุคลากรของบริษัท มีมาตรฐานการทำงานที่ดี รวมทั้งเพิ่มทักษะ ความรู้ ความสามารถในการทำงาน โดยมีการศึกษาความต้องการในการเรียนรู้จากผู้บริหารและพนักงานในทุกส่วนงาน เพื่อนำมาพัฒนาหลักสูตรเฉพาะของพฤกษา ให้รองรับการเติบโตของบริษัท

Pruksa School แบ่งหมวดวิชาเป็น 6 หมวด ได้แก่
 1. หมวดวิชาสาหรับพนักงานใหม่ (New Employee) เป็นหลักสูตรฝึกอบรมสำหรับพนักงานใหม่ (New Hire)
  เพื่อเตรียมความพร้อมให้พนักงานได้มีความรู้พื้นฐานของบริษัทฯ และการใช้งานระบบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการทางานของพนักงาน
  โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มวิชา ได้แก่
  • กลุ่มวิชาสำหรับพนักงานใหม่ทุกคน (On Boarding Program)
  • กลุ่มวิชาสำหรับพนักงานใหม่ด้านการการก่อสร้าง (Construction in Practice)
 2. หมวดวิชาพื้นฐาน (Foundation)
  เป็นหลักสูตรฝึกอบรมสำหรับชาวพฤกษาทุกท่าน โดยเน้นให้พนักงานได้พัฒนาทัศนคติ ตลอดจนพฤติกรรมอันพึงประสงค์ และพฤติกรรมหลัก ตามที่องค์กรคาดหวัง อันเป็นพื้นฐานสาคัญ ในการร่วมแรงร่วมใจเพื่อสร้างองค์กรให้แข็งแกร่ง และเติบโตอย่างยั่งยืน
 3. หมวดวิชาตามกลุ่มอาชีพ (Career Group)
  เป็นหลักสูตรฝึกอบรมที่พัฒนาความรู้และทักษะในกลุ่มวิชาชีพทั้ง 4 กลุ่มวิชา ของบริษัทฯ ได้แก่
  • กลุ่มวิชาอาชีพธุรกิจ, หมวดวิชาการก่อสร้าง
  • กลุ่มวิชาอาชีพงานสนับสนุน (Functional Support Career Group)
  • กลุ่มวิชาอาชีพงานด้านความเชี่ยวชาญและสนับสนุนงานหลัก (Technicial Support) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ ขององค์กร ให้บรรลุเป้าหมาย ต่อไป
 4. หมวดวิชาด้านคุณภาพและความปลอดภัย (Quality Safety)
  เป็นหลักสูตรที่เน้นให้บุคลากรในทุกส่วนงาน ทั้งระดับบริหารและปฏิบัติการ ตระหนักถึงคุณภาพและความปลอดภัยในการทำงาน ตามมาตรฐานสากล ได้แก่ ISO 9001 : 2008, OHSAS 18001 : 2007 และมีความเข้าใจ ตลอดจนสามารถปฏิบัติงานตาม Work Procedure Work Instruction ได้อย่างถูกต้อง
  โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มวิชา ได้แก่
  • ระบบควบคุมคุณภาพ (Quality Control System)
  • ระบบควบคุมความปลอดภัย (Safety Control System)
  • การปรับปรุงคุณภาพงาน (Continuous Improvement)
 5. หมวดวิชาพัฒนาภาวะผู้นำและผู้เชี่ยวชาญ (Leadership Expertise)
  • กลุ่มวิชาภาวะผู้นา และทักษะการจัดการ (Leadership Management Skills)
  • กลุ่มวิชาผู้เชี่ยวชาญ (Expertise)
 6. หมวดวิชาเลือก (Elective)
  • กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ (Computer)
  • กลุ่มวิชาทั่วไป (Generic)

© 2014 Pruksa Real Estate Public Company Limited. All rights reserved. | Privacy Policy | Terms of Use